HomeHoe redden wij Europa?Pagina 69

JPEG (Deze pagina), 670.79 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

mm;
f
»
C1 ····‘*'
l Cl DE CONCENTRATIE VAN DE MACHT. 59
, 4 T
gj; king genomen onze energie is onze houding redelijker E
aak en verzrender, maar Z1] 1s·0p hare wnze met murder 3
VGP hebzuohtxg dan de polmek van het kaprtalrsusch ·
nnb Frankmk. Engelschen en Franschen zxen elkander
den aan en keeren z1ch met rrnshagen van elkander af. .Wat .)
aal gt het eene 1n het andere gelaat vveerspregeld Zlêt, xs
Ita; lz1el van een hebzuchtxge kapxtahstrsche maatschappry. 1
and Deze twee urteenloopende tendenzen hggen aan
zldy den vvortel van het noodlothg dualxerne der Cealheerde
gen pOl1lllCl{ tegenover Duxtschland. W1] waren geen spxer Q
dc menschelrjker of eclelmoedlger tegenoverlden over- A
Hat wonnen vxyand. ln waarhexd v0lto01en.vv1] z13n eko­ 2
wp normschen ondergang met een meesterlnke grond1g­ ,
ge- l.'l€ld­ Maar eenmaal z13n macht vermengd hebbend ,
aan _ om te handelen en te verdrenen, zegt het gezond ver-
Oor standbns, althans aan de meesten, dat h1] met tege­
Ide l l1]kert1]cl een enorme 1nderr1n1te1t kan betalen, gemeten 4
van g ll? duxzenden mrllxoeenen sterl1ng­EngelSohen kunnen g
mn zxch lveroorloven drenaanigaande een phrlosoplnsehe
de houclmg aan te nemen. Zr] hebben 1nd1rekt hun wmst
ach bmnen door het vermengen van de Dmtsche concur­ Ci
{et rent1e.· Maar dat rs wermg troost voor de Pranschen. E
Wij Hun, 1ndustr1e, hun natronaal karakter en hun ekoï tr
als n0m1sche gesteldherd z1]n met van dxen aard dat
Een van deze gelegenherd partn kunnen trekken. W1;.
gld l g Engelsehen, en met zg, zullen de plaats lmnemen van .;
Dc de ·DU1tSClt€IS rn de Chmeesche, Atrxkaansche en j
Kan Zu1d-Arnerxkaiansche markten. Daarom moeten de 3
an- lïranschen bl1]ver1·aandr1r1gen opndïê Stllladeloosstel-
en lxng kas. ·Dat rrrrteert ons. XX/nuweten dat ze met
ten verkmgbaar 1s.nX{1] hebben den vrjeand zoo naakt·u1t­ 2
€S_ gekleed, dat hr] met meer rn staat 15 Co¤'mclemn1te1t ë
de voor de Franschen te verd1enen. ln ]3I‘lV€, Zooal met
Ep op papler, spreken Engelschen van hot ClOlTl1ebzuch­
trg temperament hunner Geallrêerden en zr] antwoor­ >
eg
{
l
il il
Fl
? l
*;,___( gl