HomeHoe redden wij Europa?Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 670.26 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

·l
in
2 ïï ·
F 56 HOE. REDDEN WIJ EUROPA. I] 1**% [
pv aan hun concurrenten. Tegen het einde van den 1
in oorlog werden ook enkele van de verafgelegen neu- l
l· trale staten, zooals China en Brazilië, in ons kamp :
T gehaald als Geallieërden, ofschoon er nooit sprake 1
van was dat zij een schip of een bataljon bijdragen ‘
l ' zouden tot onze strijdmacht. Een van de voornaamste «
L doeleinden dezer kurieuze manoeuvre was dat ook in ‘
i deze staten, het tot den wortel uitroeien van den Duit- ·
schen handel klaargespeeld kon worden door methoden ‘
> die slechts mogelijk waren in oorlogstijd. Ook hier ‘
p werden de Duitsche zaken geliquideerd en de talrijke ‘
l kolonie van Duitschers in China werd uitgebannen.
p De Vredesverdragen plaatsen den sluitsteen op al
ip dit voorbereidend werk. Zij bevatten geen van de
`i clausules die een wettelijke en commerciëele weder-
keerigheid vaststellen zooals gebruikelijk Was in alle
Verdragen die aan vroegere oorlogen een einde
j maakten Zij verzekerden voor den handel en de
handelaars van de Cealliëerden in Duitschland elk
l denkbaar recht en privilege om te wonen, eigendom
1 te verkrijgen, om rivieren en spoorwegen te gebruiken
tegen de laagste tarieven,per vliegmachine zich naar *3
i of over het land te bewegen, en van de positie eener
3 ,,meest begunstigde natien in alle tarief-regelingen te
‘ genieten- Maar er staat geen woord in dat eenige
I dezer rechten van wederzijdsche toepassing zouden
i zijn. De vredestoestandiheeft den Duitschen handelaar
niet automatisch de gebruikelijke rechten teruggebracht jj
l die in vreemde landen genoten worden door de onder- i
danen van elken beschaafden staat. ln China is hun
het gewone douanetarief, van toepassing op de goe-
deren van alle Europeesche staten zonder uitzondering
ontzegd geworden­ En dit is niet alles. Het kwam er
lj op aan, zich ook meester te maken van hun onder-
l nemingen en concessies, spoorwegen, petroleumbron-
`l
, a
I j ut
ik
êr·n;ï;, ,r:'Tï1`= ~-­­«-­· -­l- ---­~---- ·· -·-