HomeHoe redden wij Europa?Pagina 65

JPEG (Deze pagina), 668.13 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

1 Q DE CONCENTRATIE. VAN DE MACHT. 55
1g€_ door Groot-Brittanje, dan kunnen zij zich veroorloven ,
_t is j de kwestie of Duitschland kan- of wil betalen met
leze 5 zekere onverschrlligheid te bezien, want mocht het
in gebreke blijven dan zou het verlies daardoor ver-
H tc oorzaakt in de eerste plaats op ons vallen Een andere i,
d€r_ verklaring is, dat Frankrijk er in zou-willen toestemmen 2
1pO_ zijn politiek te herzien, als de Duitsche eenheid een- »
maal verbroken ware- Het zou dan het Katholieke l
Westen en zuiden veroorloven zich te herstellen, en
het zou zich kunnen schadeloosstellen door de ex- '
ploitatie van deze streken op een matige, niet te 4
gem harde wijze. Pruisen zou, in zoo`n gevalageruïneerd j
aSt€_ zijn, en het zou terugvallen tot de positie van een ‘
hun derde-rangs landbouwenden staat, maar op zijn wrok i
jnen V, behoefde geen achtgeslagen te worden als een prak-
Bij_ trsch gevaan ' · E
land "Ons eigen lxnperialisme leest men op elke blad- ¥
den 5 zijde van deze Verdragen. Wij hebben ons almachtig j
:htS_ gemaakt op zee. Wij hebbennde handelsmarme van
rhjks Duitschland gekonfiskeerd. Wij hebben onderdrukt, -
jnên of hebbenbns de maoht daartoe. voorbehouden, j ·`
heen alle afdeelingen van zijn industrieële en ecornmerci- J
lgênl êele ondernemingen en handelszaken, die met de `
zOO_ onze concurreerden buiten zijn grenzen. Geen deel '
[ dan van onze politiek, gedurendeiof na den oorlog, hebben ·­,
ming wij met zulk een grondigheid nagejaagd. Overal in §
nlükt de·Ceall1ëerde wereld, werden de Duitsche handels- '
tkêrê huizen, banken en_agentschappen gesloten en rgeli-
; zijn cjuideerd, zoodat toerrde vrede ten slotte op nieuw
ybarê de theoretische mogelijkheid om handel te drijven ;_
êzcm bracht, Duitschland overal van den aanvang te be- ^·
VC]? i gunnen had, zonder connecties ot openingen. Een- ëï
d€m_ f zelfde manxerz werd in Afrika gevolgd, waar alle
Z van werven, pakhmzen en transport-middelen van tot den Qjgl
kelijk j vijand gerekende firma”s bij opbod verkocht werden
¥ ._­a
l ?

g ,__, ,,_________g , ___,_ _ _· , n..·«··­-·»r... . -. 4.. ,,_, ,____ - «‘ ii