HomeHoe redden wij Europa?Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 620.47 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

· xx
54 HOE REDDEN WI] EUROPA. [I
il zijn sterke socialistische partij, veroorloofd en aange-
, moedigd worden zich ermee te vereenigen en het is V
X zelfs mogelijk dat het monarchistisch gezag in deze jj
A streken hersteld zou worden. {
' Deze zuidelijke Duitsche staat zou dan komen te
i leven onder het patronage van Frankrijk, in een der- Q
; gelijke verhouding als een vroeger Beieren tot Napo­
l leon stond.

_ Britsche en Fransche doeleinden.
Hetis voor velen een onoplosbaar raadsel wat eigen-
g lijk het doel van de Fransche politiek op het Vaste-
l land is. Engelschen herhalen het gezegde dat hun ïfi
l Gealliëerden een logisch volk zijn, en toch schijnen
deze onvereenigbare doeleinden na te streven. Bij-
. wijlen schijnen zij de volkomen ruïne van Duitschland
j te verlangen, zoowel in den industriëelen als in den
l militairen zin, en, in waarheid, deze twee machts-
aspekten kunnen in de moderne wereld nauwlijks Ki
K gescheiden worden. Aan den anderen kant schijnen
zij te denken, dat zij aan dit geruïneerd land een
g ljabelachtige schadeloosstelling kunnen ontwringen.
l Zij jagen die indemniteit na tusschen de ruïnes, zoo-
als middeleeuwsche alchemisten er speurden naar den
steen der wijzen. Hun tinantiën zijn op die verwachting
gebouwd, en als die verwachting niet verwezenlijkt
l wordt, wacht ook hen de ondergang. Tot op zekere §
hoogte zullen zij waarschijnlijk de slachtoflers zijn
van geestelijke verwarring en van onvereenigbare
ambities, waaruit zij niet willen kiezen wat verwezen- Tl
lijkt kan worden. Er kunnen echter ook andere ver- l
I klaringen voor gevonden worden. Als zij op de indem-
i' niteit kunnen vooruitloopen door de opbrengst van 2
l een lnternationale Leening, gewaarborgd hoofdzakelijk
¤’­ gt
gi
ä ·~ _ , Bi
,;__________4 _ _ ·_ ri _ _¥? ____ 4 _ _ _ ____«,,_,,>__ ) _" YY)_HA___-fA W7 Y f 4Q&.g’(~`