HomeHoe redden wij Europa?Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 678.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

, , ,,,, _ 4r__'_j,_ _,,,,. ..r.. N- «··~-¤r­«·¤·i~·-··" *" "" ‘'"`' ‘"`?"` ""w"`”rAm~rV` VV, " FN"-. ~_WYW {ww www IA Bwv`w`rYv'T­w”_`l]
Cl D DE CONCENTRATIE VAN DE MACHT. 53 xl
F
[aar- ‘ velden, van de Ruhr en Silezië, en beide kunnen af- r
Het fi gesneden worden. Het resultaat zou de totale ekono~ '
door mische ruïne zijn van het overig deel van het Rijk.
€T€¤ Het zou dan makkelijk zijn op de separatistische ten~ ·_
Väïï denzen van Beieren en het Zuiden te werken. ,,Blijl°
g in het Duitsche Rijk,) (zoo zou het argument onge- 2
bïïlê veer luidenl, en gij zult verhongeren, aan het lijk van
2u$· Pruisen gebonden. Maak u daarvan vrij, verklaar uw Q
lijktl onafhankelijkheid, plaats u onder de bescherming l
viif~ van Frankrijk en gij zult ruimschoots voorzien worden _
H €1'1 van Ruhrkolenn. Het solidariteitsgevoel van het ras Z
§Z€1‘ en de nationaliteit is waarschijnlijk sterker dan de '
rode Franschen veronderstellen. Toch zou deze politiek een l
{iin- tijdlang kunnen slagen en een tijdelijke afscheiding _,
dat van cle Rijnprovincies en de Zuidelijke Staten van V
lijke Pruisen tengevolge kunnen hebben. Het overheer- ’
ï Zal schend gevoelen in Engeland is nog dat Pruisen een ‘
jaar centrum van reaktie is, terwijl Beieren meer ,,liberaal”
¤€€· heet. Niets is minder waar. Pruisen is de meest geïn-
HOE dustrialiseerde helft van Duitschlancl. De Ruhr, Berlijn
clocr E en het Saksische kolenland zijn sterkten van het i
äïilk Socialisme en vooral van de Onafhankelijke Socia­ -‘
l, CH 2 listen. De klassenstrijd is er scherper dan elders, maar .;
m€¤ als wij het verwijderde landbouwend Noorden en r
5Cl1€ N00rd­Oosten uitzonderen, waar de Junker-aristocratie t;
l· In nog de oppermacht heeft, dan behoort Pruisen sinds i
P€ï· den val van de Hohenzollerns overwegend aan de
¤l€1'€ vooruitstrevende partijen. Het is anders in Beieren.
lï8’€· Buiten zijn groote steden, is het land klerikaal. Het
·l€¤· is goed gewapend en zijn overheerschende passie is
»lkte A vrees, niet voor de Pruisische reaktie, maar voor de g
gaas Pruisische revolutie. De Fransche diplomatie heeft
Rijk Q altijd een groote handigheid vertoond in haren om-
=V€¤ 5 gang met het klerikalisme. Mocht Beieren zich af-
»len- _ scheiden, dan zal Oostenrijk waarschijnlijk, ondanks

li