HomeHoe redden wij Europa?Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 664.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ti
g 52 HOE REDDEN WI] EUROPA. C]
.· breede lijnen doet de strategische politiek van Maar-
. schalk Foch de Napoleontische traditie herleven. Het f
ll Poolsche leger wordt geoefend en georganiseerd door ._;
een Fransche missie, die gezegd wordt 600 ofiicieren
i , te tellen. Warschau is opnieuw ,,een buitenpost van ,
Frankrijk aan den Weichselii. 5
l Clemenceau verwezenlijkte niet de volle ambitie ­
V van Poincaré, die in het Geheim Verdrag met Rus- ij ]
l land den Rijn deed erkennen als ,,de natuurlijke ,
. ° grens), van Frankrijk. Hij wist zich echter voor vijf- .
tien jaren het bezit van het Saardal te verzekeren en .
het doorloopend eigendom van de kolenmijnen dezer (
i vallei. Hij verzekerde zich ook over dezelfde periode ]
ï van de militaire bezetting van de zuidelijke Rijn- t
provinciën en Millerand heeft ofliiciëei verklaard dat x
j eenige schending van het Verdrag (en de letterlijke ]
uitvoering daarvan is onmogelijk) Frankrijk recht zal E
t ` geven de bezetting ook langer dan deze vijftien jaar (
te doen duren. Met deze waarborgen is de dominee- I
l rende politieke en militaire opinie in Frankrijk nog (
niet tevreden. Openlijk, door agitatie in Parijs en door `Qä €
intriges in de steden van den Rijn, werkt Frankrijk f
voor de permanente ontbinding van Duitschland, en ]
zijn politici en militairen hebben zich voorgenomen E
V de teruggave van de Rijnprovincies aan het Duitsche F
Vaderland als het eenigszins kan te voorkomen. ln p
l de uit San Remo gezonden nota bedreigde de Opper- li? d
l ~ ste Raad Duitschland met de bezetting van andere V
J districten, als eenig deel van het Verdrag onuitge- E
voerd bleef. Het plan schijnt te zijn: eerst het kolen- i,
veld van de Ruhr te bezetten, het dicht-bevolkte E V
,,zwarte land`) rond Essen, en dit dan als een lokaas { F
V te gebruiken om de uiteenrukking van het Oude Rijk ` a
verder door te voeren. Heel het ekonornisch leven V. g
van Duitschland hangt af van de twee groote kolen- _ S
gr,
E`, §;;;§