HomeHoe redden wij Europa?Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 646.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

. .,, .. .
‘ a
x
. ·-=-=­­ ;
I SO HOE. REDDEN WI] EUROPA. D
`M verwoesting. De hand van den mensch zal in be·· Q
r, trekkelijk weinige jaren het vandalenwerk bedekken i
dat Ludendorfi wrocht in de Noordelijke Departe­
menten van Frankrijk, maar nog een halve eeuw
l ’ lang zullen de achterlijke, aan Engelsche ziekte lij··
. dende en tuberculoze-kinderen in hun lichamen de
l herinnering meedragen aan onze macht. De bedrei­~
i ging met een blokkade zal voortaan voldoende zijn
, om onzen wil aan het Vasteland op te leggen en
i heele bevolkingen moeten er mee rekening houden
i in al wat zij ondernemen.
l Het zee­militairisme, handelend middels de blok-
l kade, is misschien een erger bedreiging voor de vrij·
heid van kleinere staten, dan dat van het land. Het kan §
door den sterkere met betrekkelijke strafieloosheid
gebruikt worden. Een zekere gevoelsoverweging tegen
. het riskeeren van de levens onzer eigen soldaten zal
altijd in zekere mate, zij het slechts in geringe mate,
i beperkend werken op den landoorlog. Maar een
i blokkade kost niets, niets in levens tenminste, aan ‘
l de Zeernogendheid, die haar toepast. Zoo zonderling ‘
partijdig is ons denken, dat vele goedgezinde lieden ‘
{ er een betrekkelijke humanen vorm van dwang of .
E krachtsuitoefening in zien. Zij is bloedeloos en er ·
zijn menschen die het een misdaad vinden, eenige •
honderden dooden te veroorzaken door geweervuur, V? J
l maar wien het aan verbeelding ontbreekt om zich Q l
n het lijden voor te stellen dat rnillioenen van een `
geblokkeerde bevolking te verduren hebben in hon­ ë
gersnood, typhus, Engelsche ziekte en tuberculose. l i
De blokkade is voor een zeemogendheid een goed- { J
koope manier om haar macht te doen gelden. Zij <
jl kost weinig in bloed of geld. Dat beteekent dat regee- l
7 ringen erop lichtzinnige, zelfs roekelooze wijze gebruik l
i van kunnen maken, zonder daarin gehinderd te worden. V l
Eg ,