HomeHoe redden wij Europa?Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 670.71 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

e ..v · , M- ~ · · er - ·· we · E
I in
ä

D Cl DE CONCENTRATIE VAN DE`. MACHT. 49 l
äên ning heeft de voornaamste Cealliëerden almachtig A
dè gemaakt. Engeland verzette zich tegen de Ameri- '
HS- kaansche leer van de ,,vrijheid der zeeën,) om de _
ViJ‘ erkende reden dat zijn recht om tot het uiterste van
Hm het wapen der blokkade gebruik te maken onaange­ .
Chï tast moest blijven. De handen van Engeland zijn vrij J
uw iii om in een van onze geschillen, in welker schikking l
#€¤ het Verbond niet geslaagd is, een maximum gebruik l
ffn g te maken van dit verschrikkelijk wapen, En het zou l
-1J¤ dat nu met oneindig grooter effekt kunnen doen dan {
de gedurende den oorlog, omdat de zeemacht van zijn ‘
Em- lj gewezen vijanden heeft opgehouden te bestaan. '
de Bovendien hebben wij ons nu genesteld in de Oost- j
DCD Zee. De eenige wettelijke beteugeling van een on-
Clëï beperkte Britsche blokkade is dat het Turksch Ver-
hêt drag de sluiting van den Bosphorus en de Dardanellen `
Ch'-? aan een beslissing van den Volkerenbond onder-
JO? werpt. Zelfs deze voorziening beteekent echter wei- ïl
­ IS nig, want het politietoezicht over deze zeestraten is
hêt toevertrouwd aan de Gealliëerden en niet aan het
Verbond. ln werkelijkheid is de Turksche doorgang 1
bijna even volledig onder Britsche kontrole als het
Suezkanaal zelf. Het talen van Amerika om de wer- _ {
_ king der Engelsche zeemacht eenigermate aan kon-
t m trole te onderwerpen, moet tot de twee of drie meest Q
den f beslissende en permanente resultaten van de Vredes- A.
lou' g Conferentie gerekend worden. j
E§¤‘ i Heel het Vasteland leeft thans onder de schaduw
met jj van onze zeemaeht: en moet er rekening mee houden,
ïstc zooals menschen rekenen met de seizoenen, als een l,
de van de onveranderlijke condities van hun politiek en V.
*€H' ekonomisch leven. De herinnering aan wat de Engelsche il
nên blokkade deed, zal duren, zoolang er nog een kind
den in het leven is dat den oorlog meemaakte. Zij heeft _`
rP€- een blijvender merk achtergelaten, dan eenige lokale
4
ij
l
Q F
ï · l
L; gl
_/, df! jj _ 4 r ___,__,__ damn ­ ii J