HomeHoe redden wij Europa?Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 646.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

i Lg
2
gi - I
C] C] DE POLITIEK VAN BABEL. 47
gin zal worden om de koflers van zijn overwinnaars te
ng, vullen. Verdragen,welker verdrukking gevoeld wordt _
ien in elk huisgezin, bij elken maaltijd, in elke school,
{gn die millioenen menschen tot hulpeloos en volslagen
ht- f gebrek en degradatie veroordeelen, zulke Verdragen .
;On kunnen, als dit mogelijk blijkt, slechts in stand ge- 1
gc- houden worden door een overstelpende geweldmacht. ¤
gen Het is nutteloos, zoolang deze Verdragen van kracht
pgp li blijven, er van te praten den Volkerenbond in de
dg plaats te stellen van eene alliantie der overwinnaars. “
Ol- Geen Bond, waarin de neutralen en de overwonnenen i
nt- té behoorlijk vertegenwoordigd waren, zou zich verant~ I
èèn woordelijk kunnen of willen maken voor de toepassing I
dat ervan- De eenige macht, die ze kan of wil doorvoeren, L
ing is een onweerstaanbare alliantie van regeeringen, die
gen gelooven, dat zij belang hebben bij hun instandhou­
nr- ding. Zoolang deze alliantie de wereld beheerscht, á
oot kan de Volkerenbond slechts haar schaduw, haar ;
ng, instrument, haar slaaf zijn, en zal zijn werking slechts
gzg geduld worden in richtingen en binnen grenzen die .’
est de regeersmacht en autoriteit van de alliantie onaarr
gg- getast laten. Het liberale idealisme, dat voor de ellende
;l·1€ il en wreedheid van den oorlog zijn schadeloosstelling E
ien j vond in de schepping van een Vredesliga, liet zich
in te Versailles verleiden tot een noodlottige en onher-
de [Q stelbare taktische fout. De heer Vvilson, Lord Robert lêl
igg ‘ Cecil en Generaal Smuts schijnen geloofd te hebben _ Q
be- Z dat als zij het slechts tot de vorming van een Verbond
de brachten, de onbillijkheden van de Verdragen allengs
gen herzien en eruit weggenomen konden worden. De ,«
zijn geschiedenis van Versailles is die van een compromis, ·
te waarbij de eene partij het leege succes kocht van een lg
gen pacifistisch Verbond, terwijl de andere een wereld
gen maakte, die slechts beheerscht en behouden kan W
xikt i worden door het ruw geweld. Vanaf den eersten

I
I _ l
3 iev
I, a‘?Fll V, *i