HomeHoe redden wij Europa?Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 643.32 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

eï, t
· T
· __l, ; .
‘ 46 HOE REDDEN WI] EUROPA. C] [
·‘ de wereld had. Tevredenheid in den letterlijken zin 1
, zal wel een onbereikbaar ideaal zijn. Elke regeling, ‘
in die de toekomst wilde verzekeren, zou offers hebben i
1T1OCtCI’1 Oplêggêïl aan de OVCIWOIIHCHCH. HCIZiCniHgCn ‘
. van territorialen aard waren noodzakelijk en recht- { 1
i vaardig. Polen moest hersteld worden. De Elzas kon l
l tegen eigen verlangen niet in het Duitsche Rijk ge- l
i . laten worden, al eischte de eerlijkheid, dat een l
W plebisciet gehouden werd. Aan Hongarije, ofschoon l
i op buitensporige wijze uit elkaar gehaald, moest de f
i vrijheid ontnomen worden een onderworpen bevol­ ‘
i king, even talrijk als haar eigen, te tiranniseeren. Ont­ l
i wapening was noodzakelijk, maar niet louter aan éen `
kant. Billijkheid en menschelijkheid eischten dat ‘
Duitschland het zijne bijbracht om de verwoesting I
in Noord-Frankrijk te herstellen. Geen van deze dingen J
had CCD. Sl3gbOOI'1’l kunHCH OPVVCIPCH tCgCH CCD dlluI*
zame regeling, en zelfs in Duitschland zou een groot
deel, misschien een meerderheid van de bevolking, t
er de rechtvaardigheid van toegegeven hebben. Deze
, Verdragen, echter, zijn zoo volgepakt met de meest
openlijke onrechtvaardigheid, zoo klaarblijkelijk ge-
_ dikteerd door strategische ambities en ekonomische il
hebzucht, dat zij geen zedelijke instemming kunnen j
wekken. Noodlottiger echter dan het ontbreken in
deze Verdragen van die zedelijke beginselen, die de
overwinnaars voorgaven te dienen, is hun rampzalige
ekonomische uitwerking. Halt een Vasteland is be- J
rootd geworden van hoop, middelen, ambitie en de ï
mogelijkheid werk te bekomen, ziet zich genoopt een 3
toekomst te aanvaarden waarin het óf falen zal, zijn è
bevolking op een beschaafd niveau van komljort te l
Ol'ldCI`l’10uC1CIl, of Cf CCD. gCI`1CI`atlC lang ITICC QCHOCQCH
zal moeten nemen dat al de energie die het missen _;
kan om zijn dagelijksch brood te verdienen, gebruikt '
ir ä
l i
érg er r .,,, r _. c rrvs r a t. ··°»;,