HomeHoe redden wij Europa?Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 634.65 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ä rz
E lï
i K Z
E U DE POLITIEK VAN BABEL. 43
< ­-·-·-··_·_“ ;
Jen eerste gezicht te beteekenen, dat de nationaliteit zich
Jur Q heeft doen gelden als een positieve en vormende
eicl kracht. Dichter bij beschouwd is men meer geneigd ‘
eel het te beschouwen als een teeken van `ontbinding.
mk Q De oorlog heeft het heele samenstel der beschaving I
de op het vasteland doen schudden. De groote bouwsels ,
m' zijn ineengestort. De ingewikkelde organismen zijn L
"m uiteen gevallen in hun samenstellende deelen. Het is Q
ld· § een symptoom niet van een sterk en overvloedig
’çI' leven, maar van verval, achteruitgang. Het meer l_
11ë gecompliceerd organisme is opgebroken in zijn elemeri- I
iet taire cellen. Nationale hartstochten hebben de ver- i
?Y' 2 andering in de hand gewerkt. Zij hebben het r
IS‘ groote organisme wild uiteen gerukt, waar men elders 4
en slechts een krachteloos uit elkander vallen bespeurt. A,
an Maar hetzelfde verschijnsel openbaart zich, waar er {
En geen rassenkwestie is. Het kleine fragment dat wij '
jg Duitsch­Oostenrijl< noemen, ofschoon het van een- “
R zelfde ras is, wordt slechts saamgehouden door het
sl veto van de Gealliëerden tegen verdere ontbinding.
Een gedeelte, Vorarlberg, heeft voor vereeniging
IV met Zwitserland gestemd, een ander, Tyrol, voor aan-
le sluiting bij Beieren.
IJ' De tendenz is nu een federale constitutie voor [
Br i Duitsch-Oostenrijk te ontwerpen, die slechts een l
*1 ï vaag gezag aan den Centralen Staat laat. En toch is
E' Z de heele bevolking van dit staatje slechts zes milli-
ls oen menschen­ Elke Oostenrijksche provincie, ja elke
P p gemeente poogt in ekonomische zaken, vooral door den
ïc uitvoer van voedsel te verbieden, soevereine macht
ïc ” uit te oefenen. Het land trotseert de stad; de stad K,
" A zou het land trotseeren, ware het niet dat zij vreest _.
*t 4 voor verhongering. Hetzelfde particularisme op een lj
` veel grooter schaal vertoont zich in Duitschland.
’t J Het Katholieke Zuiden vreest het meer revolution- j
»· Vl
._
, z
»· A ä
l I 8
p gl;