HomeHoe redden wij Europa?Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 637.19 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

t l
l êi
{ 42 HOE REDDEN WI] EUROPA. U [
a à àï· ? ‘
E ner, zonder een Hot van Appel, zich onderwerpen ~e
‘ aan de militaire, politieke en ekonomische dictatuur l
l van de grootere Gealliëerden. Hun onafhankelijkheid l
lf bestaat slechts in naam. Zoowel in hun commercieel l
il als politiek leven moeten zij aan den geringsten wenk l
l . van de groote Mogendheden gehoorzamen, die de «
macht of het geld bezitten hun lotgevallen te con" 1
j troleeren. Voor deze ondergeschiktheid bestaat geen j w
l remedie in den tegenwoordigen staat van de wereld. «
i De oflicieele wereld zou met open mond staan over Z
, " zooveel stoutmoecligheid als wij hoorden dat Esthonië 4
of Georgië verlangd had een zaak waarover zij het
niet eens kon worden met het Britsche Rijk aan ar- 5 .
bitrage te onderwerpen, en als het Engelsch Minis- _
? terie arbitrage goedkeurde, in zoo`n geval door een
neutraal hof, dan zouden er spoedig stemmen opgaan l
om te vragen of wij waarlijk den oorlog gewonnen
hadden. De kleine staten wier voornaamste bezitting
i een streep kustland is, zijn faktoren in de Britsche
maritieme politiek geworden, nuttig als wij handel
l willen drijven, onontbeerlijk als wij willen blokkeeren.
‘ De kleinere vastelands-staten hebben zich natuurlij-
kerwijze op eenzelfde manier aan te passen bij de
militaire politiek van Frankrijk. Zij hebben geen vrij-
§ heid in de bepaling van eenig politiek leven over ?
E een grooter gebied dan hun eigen land. Zij hebben r
minder werkelijke macht om invloed op hun omge- Z
r ving uit te oefenen dan zij gehad zouden hebben als
l leden, met keuze en stem, in een federale Oosten-
rijksche en Russische Republiek. De Balkanisatie
van Centraal en Oostelijk Europa heeft voor deze ”
volken niet de werkelijkheid van nationale onafhan-
kelijkheid gebracht. maar hun onderwerping aan het
Westersch lmperialisme. l
Het verschijnsel van Balkanisatie schijnt op het J
l W

t, nii
§älllA;w Y . , Y YA; > __ _ `.... · "