HomeHoe redden wij Europa?Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 626.25 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
li ïï
El , ¤ DE POLITIEK VAN BABEL. 41
_ ~2
de vereenigd gebied de meest mogelijke vrijheid en auto-
de. nomie te laten in scholen, kerken, clubs en vereeni-
oe- gingen voor zijn kultureel leven. Het is altijd mogelijk
»ch terreinen, welker bevolkingen lokaal zelfbestuur ver-
Tdê langen, saam te voegen in een federale unie. Harts- l
SSC tocht en historische gebeurtenissen en werkingen ,
€S~ zullen soms volmaakte afscheiding tot een noodzake- l
Hill lijkheid maken- Wij behooren ook dat niet te weigeren, 3
lke ' waar een volk er in koelen bloede op aandringt, maar l
ïH· het is geen deel van onze leer zulk een oplossing toe ‘,
ilê te juichen of er toe aan te sporen, hetzij tehuis of in I
iêïï l den vreemde. Y
ch Ware het mogelijk geweest een Volkerenbond te ‘
dè vormen, zoo vast aaneengesloten, vooral wat zijn _
Lm ekonomischen kant betreft, dat hij in waarheid een _,
¤g· federaal systeem schiep), dan zou deze verrnenigvul- ·
hè diging van kleine staten geen ernstig euvel zijn. Elk f
·Cl- ervan zou zijn leven geleefd hebben als eenheid in ‘
¥l<- een grooter geheel, saamverbonden voor wederzijd-
EH sche bescherming en ruil. Maar het Verbond, zooals
SH wij dat thans kennen, is het kleurloos spook van een
if- groote verwachting, machteloos om zelfs in de 1
3H kleinste bizonderheid het verwoede egoïsme te wij- j
lS- zigen van die hevig-separatistische staten. ·
lS· De Baltische, Caucasische en Donau-Staten, heb- l
CIS V ben hun aandeel verloren in het ruimer leven van gl
id ·; denkbeelden en ekonornische aangelegenheden van
EH , het Russische en het Habsburgsche rijk, zonder iets j
lf- 'A te winnen uit dit zwak vooruitzicht van een wereld- {
U- wijde unie. lnderdaad, niet hun nationalisme, maar
is het imperialisme heeft door deze verandering ge- `j
>f­ j wonnen­ Als eenheden in een federale Republiek, .
¤· ï zouden deze kleine staten een wezenlijk aandeel ge- X
T- ·< had hebben in de beslissing over hun gemeenschap-
>¤ pelijke belangen. Zooals het thans is, moet elk hun- li ij
l l

J l
al
, l
; . l
l l
r; U
j im ___*__”___”_”_&___“: V_