HomeHoe redden wij Europa?Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 641.96 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l li
ï il
i 40 HOE. REDDEN WI] EUROPA. U `
l j
problemen zijn, dan trefien eischen, op het ras en de i
« nationaliteit gebazeercl, ons als niet­ter-zake­doende.
Het industrieël systeem schept overal dezelfde toe-
ii standen. Het spreekt geen nationaal clialekt. Toch
i bedreigen twisten over de taal of over verouderde
t historische tradities de eenheid van de arbeiclsklasse l
en verwarren haar geest overal waar nationale kwes-
l ties zich naar voren dringen. Het nationalisme wordt
. de alles verslindende hartstocht en vernietigt elke ‘
. poging om menschen van twee rassen in een proleta- {
y ` rische organisatie te vereenigen. ln Tsjecho-Slowakije
j b.v. gaan de Tsjech socialisten in hun parlement niet i
i samen met de Duitsche socialisten, maar met deTsjech
agrariërs, terwijl de Duitsche socialisten een solide
` blok vormen met de middelklasse partijen van hun
eigen ras. ln Polen verplicht de intense onverdraag~
zaamheid van het Poolsch nationalisme de Jooclsche
werklieden zich te organiseeren in afzonderlijke Jood-
sche Vakvereenigingen. Geen socialist zal de intellek- l
_ tueele, zedelijke en aesthetische waarde ontkennen
i van een rijk en onderscheiden nationaal leven. Geen
j ' socialistische partij heeft ooit de tradities willen uit-
i wisschen of onderdrukken, die zich vasthechten aan
de geschiedenis, de letterkunde, de taal ot den gods-
l dienst van een nationaliteit. lntegendeel, elke socialis-
tische partij, die dien naam mag dragen, heeft steeds ,
gestreden voor verdraagzaamheid en edelmoedigheid ·
in deze vitale, emotioneele dingen. Wij verlangen geen c
grauwe en eenvormige wereld, ofschoon wij een har- 4
monie zouden willen maken van haar vele kleuren. E
Nlaar het wil er niet bij mij in,dat veel te winnen is
door politiek gezag te verbinden met ras-onder- j
scheidingen. Dat leidt er slechts toe de meer dringen- 7
j de ekonomische problemen te verwarren en te ver- «
sperren. Het is altijd mogelijk aan elk ras in een
F
¤ ` _ , l , .
'%;_,,_H ,_,, ,3,, _ O ` .... . .. e’ """