HomeHoe redden wij Europa?Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 642.76 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

tl
ïi
.. l i
C] D DE. POLITIEK VAN BABEL. 39
van _? langen duur en zoo goed als eenstemmig. De euvelen
J van het bruut gebruik van geweld, zijn, zoowel voor l
ibe­ het heerschende als het overheerschte ras, oneindig ‘
ge- grooter dan de verliezen, die een nationalistische af-
óór scheiding met zich brengen zou. Een socialist behoort ~
nin tot lerland te zeggen. "Natuurlijk, daar gij er op aan- _`
zen L dringt, wordt u dit recht zonder voorbehoud gegeven. l
me l Beslis in een constitueerende vergadering of bij plebis-
ein- Q ciet, in volle vrijheid, wat het is waaraan gij de l
de V voorkeur geeft, republikeinsche onafhankelijkheid of · ' i
lis- Dominion Home Rule (een zelfbestuur als Canada): _
len l Kiest gij de onafhankelijkheid, dan zullen wij geen l
ind j moeilijkheden makend, Maar na dit gezegd te hebben, ¤
en- dient hij, zoo krachtig als hij kan, de argumenten
sof tegen een absoluut nationalisme uiteen te zetten - de
ien ekonomische risico, de kultureele verliezen, het gevaar ii
»on van militairisme, de bedriegelijke natuur van politieke *
len onafhankelijkheid voor een klein volk in deze gevaar- 4
or- lijke wereld. Hij kan aanvoeren dat ondanks ernstige
>d- fouten gemaakt in het verleden en een noodlottige
ch historische nalatenschap, twee volken, die besluiten it
je- ` saam te leven met eenige gemeenschappelijke banden,
en terwijl zij elkander zelfbestuur toestaan in veel dingen, i
og toch een rijker en voller leven kunnen leiden als zij ,l
an , in andere zaken coöpereeren. X
ng . Het alle aandacht opeischend probleem van van- j,
tal daag en morgen is de ekonomische reconstructie van
iet onze beschaving. Hoe het best de despotische macht E
;er over de levens van anderen, die het in particulieren Q
te l eigendom zich bevindend kapitaal in handen van een
an t kleine bezittende klasse legt; hoe het best het zelf-
»e­ i l bestuur van de arbeiders in industrieële zaken te ‘
en organiseeren, zoodat de condities van hun dagelijksche xl
ir, Werkzaamheden een geest van socialen dienst en
an vreugde in het werk in hen wekken - als dit onze
ll
.
J
Vl
l
l
? ¤‘ l
.x;A_~_*~m___r`-_W W