HomeHoe redden wij Europa?Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 601.86 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ii
l li
ll 36 HOE. REDDEN WI] EUROPA. I']
i De textielindustrie b.v. was gewoonlijk zoo onderver­ i
deeld, dat het weven plaats greep in Oostenrijk en ‘ ‘
lj het spinnen in Bohemen. Beide processen zijn nu gl Y
l stopgezet. Zoo was het ook de gewoonte vee te fok-
ken en op te kweeken in de Oostenrijksche hoog- {
l landen, maar het vet te mesten in vlakten, die nu l
[ aan andere staten behooren. De ekonomische chaos
= en zijn gevolgen in menschelijke ellende gaan alle l
j ontleding of beschrijving te boven. *) T
A · Parijs had slechts aandacht voor de strategie en E
l begreep niets en gaf niets om de menschelijke tragedie, f
de ruine van millioenen,die op zijn roekelooze oeie-
ningen in het kaartenteekenen moesten volgen.
O De Balkanisatie van Europa.
. Men kan moeilijk een te sterken nadruk leggen op
de euvelen, waarmee dit proces van Balkanisatie het
l heele leven van Centraal en Oostelijk Europa be-
· dreigt-kultureel, ekonomisch en politiek. De overdreven
l beteekenis, gehecht aan de individualiteit van de natie
i of het ras, kweekt een houding van egoïsme en af-
ä zondering.Waar een dergelijke zienswijze overlieerscht,
i verdwijnt alle belangstelling voor het welzijn der
menschheid buiten de pas gewonnen grenzen. De Y
gevolgen zijn een hartstocht voor ekonomische zelf- i
genoegzaamheid, die de normale werking van den
ruilhandel belemmert, en een chauvinisme in de po-
litiek, het ergste dat wij als zoodanig in onze Wester- i
sche ervaring kennen, te boven gaand. De Polen, die
*) Het ,,E.konomisch Overzichtw uitgegeven door het Engelsch
Departement van Overzeeschen handel (1920) schat dat de
l OOStCnYijkSChC industrieën thans nog minder dan CCD vierde
l voortbrengen van VOOT den oorlog.
iw, In M ` V , .. ,_