HomeHoe redden wij Europa?Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 640.31 KB

TIFF (Deze pagina), 4.79 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

¥ ..
E 34 HOE REDDEN Wl] EUROPA. C] U
toe besloten hadden in hun Geheime Verdragen en ïl St
l den oorlog gerekt hadden tot hun meer extreme gy
, doeleinden konden verwezenlijkt worden. Zij was v;
‘ dat slechts, omdat de nationalistische ultrays van deze g;
‘ verschillende nationaliteiten, rekenend op het bekende X
plan van de Oeallieerden, Oostenrijk­Hongarije uiteen lg
' te rukken, alle pogingen van Weenensch staatsbeleid ui
l. .. . .
verijdeld hadden om tot een Federatieve oplossing te h;
komen. lVlaar zelfs als toegegeven zou moeten wor~ v4
den dat de politieke ontbinding in het laatste jaar v«
j van den oorlog onvermijdelijk geworden was, dan te
ontlast dat de Ceallieerden niet van de schuld, dat w
de voltooiïng van den marerieelen en kulrureelen yr
Al ondergang van dit land te wijten is aan hun verzuim b
als voorwaarde van politieke onafhankelijkheid te S<
l stellen: het intreden van alle Donau-staten in een v.
ekonomische federatie. Het was een gemcenplaats p
voor allen die kennis droegen van den toestand van w
Centraal­E.uropa, dat, wat ook de politieke tekortko­ ez
mingen mochten zijn van de l­labsburg­l/lonarchie, e«
r zij een onschatbaar voordeel voor de op haar gebied 0
levende bevolkingen had in het verzekeren van eko­ h
nomische eenheid. Een groot vastelandsgebiecl, ge- n
, schikt om in zijn verschillende deelen de meest ver- N
I scheiden produkten voort te brengen, bezat een enkel d
muntstelsel, een uitnemend transportsysteem, en het Fl
voordeel van inwendigen vrijhandel. Het bracht binnen a
zijn eigen grenzen bijna alles voort, noodig voor een n
hooge beschaving, maar zijn deelen waren wederzijds g
onafhankelijk. Hier graan, daar vleesch, hier hout, C
daar mineralen en elders fabrikaten waren de stapels l vt
van een levendige wisseling. Dit enkelvoudig eko­ ‘ f«
nornisch systeem werd met één slag vernietigd. Zijn j lg
twee havens Triëst en Fiume werden er van afge- 0
sneden. Zes muntstelsels, zes spoorwegsystemen, zes l«
, W xs.
, ¤ · _` ‘ , . « * · ` _ r w­