HomeHoe redden wij Europa?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 669.94 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

T; 2
‘l
l
5 [J · DE POLITIEK VAN BABEL. 31
n l me is de basisvan de ltaliaansche aanspraken op de 1
.6 Oostelijke kustlanden van de Adriatische Zee. Een «
3_ ç zorgvuldige studie van de kaart geeft tal van voor-
,n beelden - te Eupen en Malmedy, te Pressburg, op l
m i de nieuwe Duitsch-Poolsche grens - er op wijzend, ‘
lc z dat de nieuwe regeling haar ontstaan dankte aan i
Il, militaire eischen. De teekenaars van deze kaarten 1
et j waren klaarblijkelijk niet onder de illusie, dat zij E
zn oorlog gevoerd hadden om er voor goed een eind l
T1, aan te maken, dat het was geweest ,,a war to end ‘
Let war". Zij stelden hun vertrouwen niet in de nieuwe 2
de machinerie van het Volkerenverbond, maar in het i
ni_ oud klassiek devies van den onneembaren bergrug of '
iik de waterscheiding bestreken door kanonnen. ;
1€_ Het was echter in de uiteenrijting van het gebied
mc der Habsburgsche kroon dat het strategisch motief ‘
361. zich het sterkst openbaarde. Wij herinneren ons allen ‘
cS_ die verontrustende propagandakaarten, die den oorlog ?
jzê in zijn latere jaren, zelfs in de publieke opinie, maak-
lan I; ten tot wat hij zeker was in zijn diplomatische oor-
je sprongen, een worsteling om de wegen naar het H
les, . Oosten. Een omkeer in de ontwikkeling van het
md Q` oorlogsdoel der Gealliëerden trad in, toen Wilson,
de toevallig een dier kaarten in handen krijgencl, er de `
,r1€_ meest onverzoenbare van zijn speeches op bazeerde. l
de Hier, in deze Berlijn-Bagdad-spoorweglijn, werd ons gl
aap gezegd, lag het ruggemerg van het vijandelijk orga-
Op nisme. Ofschoon de Gealliëerden de leer der zelf- 1
hjk_ bestemming gebruikten om hun verbrokkeling van
lllên Oostenrijk­l­longarije te rechtvaardigen, zal geen eer- j
van lijk geschiedschrijver ontkennen, dat het eigenlijk
men motief dat hen leidde bij de inwilliging der verschil- l.
live,. lende eischen tot afscheiding van de Oostenrijk-
van Hongaarsche monarchie, minder de eerbied voor het Q
laHS_ afgetrokken nationaliteitsbeginsel was dan het voor- I (
1 è

i tl
‘ ?
gr i {
gl?