HomeHoe redden wij Europa?Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 655.01 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l ii
r K
il .
A 30 HOE REDDEN WI] EUROPA. [1 [
Q van Europa, om een permanent verbond te creëeren 1
I onder Fransche leiding. Aan elk van de kleinere ‘
< Gealliëerden, van België tot Roemenië, werd iets ge­ r 1
` geven, dat de vijandschap van de overwonnenen tegen _ i l
hen moet doen voortduren en hen dwingen steun •
r te zoeken bij de `grootere Gealliëerden. Het kleine · •
ij volk, dat een onrecht begaat tegen een van zijn buren, 1
verliest in dat uur zijn onafhankelijkheid. Het moet g `
zich verlaten op den steun van sterkere Nlogendheden •
` om zijn winsten te behouden. Krijgskunde, daarom, 4
heeft met de gewone ekonomische motieven van het ‘
imperialisme om de eerste plaats gestreden - in de 1
` vormgeving van deze Verdragen. Het Duitsche mi- ii ·
litairisme lag tegen den grond geslagen, gedeeltelijk t
‘ door phyzieke uitputting, gedeeltelijk door den zede­
` lijken omkeer, dien zijn eigen buitensporige discipline i
gewrocht had. Handelend onder de nachtmerrie der
V herinnering, zetten de Gealliëerden in de Vredes­ i
traktaten er zich nogmaals toe op laborieuze wijze
den verslagene te verslaan. Vele hoofdstukken van
. deze Verdragen spreken duidelijk genoeg. iv
· Het strategisch motief blijkt uit de clausules, · ,~
E die de eenzijdige ontwapening van den vijand
Y voorschrijven, de neutralisatie en bezetting van de gil
Rijngewesten bepalen en voor altijd de herle­
ving van een Duitsche macht, op zee of in de ïf
lucht, verbieden. De fout, dat een dergelijke maat-
regel van ontwapening niet toegepast wordt op
andere Staten en de bizonder groote onwaarschijnlijk-
heid, dat deze later uit eigen beweging daartoe zullen
overgaan, brandmerkt hen tot een regime van
slavernij. Ook behoeven wij geen ruimte te verspillen _
om aan te toonen, dat de toewijzing van het zuiver
` Duitsche Tyrol aan Italië louter op redenenpvan
krijgskunde berust. Strategie ook en niet nationalis­

i
W