HomeHoe redden wij Europa?Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 634.91 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

il ia
3 T
E D DE. POLITIEK VAN BABEL. 29
lb verkwiste rijkdommen. Het was het Duitschland van
16 l9l4 dat de Cealliëerden in den geest hadden - zij
ks kenden geen ander. _
gn { Toegepast op het Duitschland van l9l9, half­ver­ g
hongercl, van een gedweeheid om meelij mee te l
Sc hebben, toegerust met een half Socialistische regee­
nd ring en zoo arm, dat het de welvoeglijkheden van g
1d_ het leven nauwelijks in acht nemen kon, was het
[at tegelijkertijd wreed en belachelijk. 1
:rS_ gg Ten deele was het een oprechte vrees voor het Y
Mm Duitsch militairisme, die het Vredesverdrag bezielde. g
cn Ten deele moet de inhoud ervan toegeschreven wor- {
SSC ll den aan de eerzucht van Frankrijk om, nu zijn eigen '
ad_ E2 militair overwicht hersteld was, aan het Vasteland p
. in zijn wetten op te leggen.
van ln zekere mate Waren de Franschen, besloten als
aal_ zij waren tot de ruïne van Duitschland, slim genoeg `
cn I om in te zien, dat de hartstocht voor revanche zich ï
mb vroeg of laat zou doen gelden onder de overwonnenen.
van De provocaties van het militairisme zijn niet altijd
een g het resultaat van onnadenkencle hebzucht en ijdel-
vc? heid. Het militairisme heeft een gevaar noodig. Het I
b€_ kan zijn eigen klassen­discipline in het land zelf f
voor 1 Z slechts opleggen, als er over de grenzen een gevaar is,
[Opa f` waarmee het dreigen kan.
Er is weinig twijfel aan, dat Bismarck de kwestie
:am_ van den Elzas bewust in dezen geest exploiteerde. I
dCn_ jj Hij verwierp een politiek van verzoening, omdat een j
.aak_ ontevreden Elzas en een op wraak belust Frankrijk
{Cast argumenten waren, die hij altijd gebruiken kon in
van E zijn strijd tegen de democratie en het pacifisme in §,j
mm_ Duitschland. Dezelfde berekeningen kunnen sommige I «
ltend machthebbers geleid hebben die den vrede van '
gani_ Versailles ontwierpen. Zij schiepen een gevaar, en
I niet verspreidden dat gevaar behendig over heel de kaart I
l I
j .
ä `,`l
1 I
ïï :"
W
J Wir! _gVn`_~`·-_nA¤uw­«&~*;mT1uVr·.Vl l- "