HomeHoe redden wij Europa?Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 638.52 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l #4
.i
1 - 3
Y 28 HOE REDDEN WI] EUROPA. ~ C]
nl ting kwam, liet het Duitsche garnizoen in Polen zich
; door de jongens van Pilsudski’s geheime socialistische
j armee ontwapenen, ofschoon deze met elkaar nauwlijks
een geweer rijk waren. Duitsche soldaten vertrapten
A hun ijzeren kruisen bij het overgeven van hun wapenen.
. Nergens in de wereld snikte de heele arbeidersklasse
vuriger zijn ,,nooit weer`) uit. De Duitsche pers stond g
vol artikelen ten gunste van het Volkerenverbond.
. Het Duitsche volk zag er zijn eenige hoop in. Wat
Oostenrijk betreft, het pacihsme van een kwakers­ .5
meeting is gebrekkig en lauw vergeleken met den
wilden haat aan oorlog en geweld en wapenen, en
mannen, die het geweld wilden, welke heel de klasse ll
_ van werklieden en intellectueelen aangegrepen had.
l Van bitterheid tegenover de overwinnaars was er in
die dagen nog geen spoor. ln dat vormend uur van
­ de nederlaag, was de geest der massa in Centraal-
Europa beslist gericht op vrede en verzoening en
hadden de Geallieërden toen een overeenkomst ont-
l worpen, eerlijk gebazeerd op de Veertien Punten van Q
` Wilson, die de toekomst in het oog hield en een
nieuwe wereld trachtte te scheppen vrij van de over-
g heersching van de geweldsmacht, dan zouden zij be-
A vonden hebben, dat de zedelijke voorbereiding voor
deze verandering verder gegaan was in Centraal-Europa
dan in eenig ander deel der wereld.
ln tegenstelling daarmee, ontwierpen de Gealli-
eerden een vrede, die den blik richtte op het verleden. ,,
ln elk zinsdeel hoort men de accenten van een wraak-
zuchtige vrees. Deze vrede zou verklaarbaar geweest
zijn als hij opgelegd ware aan het Duitschland van E
9l4 ­ een Duitschland nog doordrongen van mili­
tairisme, verheerlijkend zijn ,,Kriegsherr°’, minachtend
de democratie, ongebroken in den geest, georgani-
zeerd voor den oorlog, en overvloeiend van nog niet
r l
S
ä