HomeHoe redden wij Europa?Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 655.45 KB

TIFF (Deze pagina), 4.61 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

E
T
.g {
. __ l
J Yi D DE POLITIEK VAN BABEL­ 27
S I,.) zich bewust geworden zijn hoe kompleet de zedelijke
F1 I? en stoffelijke ineenstorting der vijandelijke naties was.
C lx Vele maanden gingen voorbij, voor deze waarheid
C doordrong in het Westen. Niemand wilde gelooven I
­$ l dat er hongersnood in Duitschland was, tot onze
¤· soldaten in het bezet gebied protesteerden, dat zij het E
H F niet langer konden aanzien. Sensationeele verhalen ·
1 deden de rondte aangaande de enorme hoeveelheden
l: goederen, die de Duitsche industrie gereed had om er
onze markten mee te overstroomen. lVlr. Lloyd George, ’
aan de kiezers een indemniteit van 24.000 millioen {
Tk pond sterling belovende,heeft mogelijk zich zelven be- A
ën drogen zoowel als de kiezers. Boven alles, niemand
in Q kon zich voorstellen dat de militaire machine werke- 4
in lijk gebroken was. Wij schijnen, in Engeland, geen Q
ën begrip gehad te hebben van de verschrikkelijke uit- ;
C, werking van onze eigen blokkade, en het was ver- B
d· moedelijk omdat wij vreesden óf dat de militaire
JC macht van den vijand er weer boven op zou komen,
ZC óf een te spoedig herstel van zijn ekonomische energie
CH en concurrentie, dat wij deze blokkade nog negen
IWC overtollige maanden voortzetten, nadat de Duitschers
OP il een wapenstilstand geteekend hadden, die alle verder ;
ZC- verzet onmogelijk maakte. Als de geschiedenis de
its ä misdaden overziet, die aan beide kanten in den oorlog wl
Tdr begaan zijn, dan zal het deze voortzetting van de lj
螺 blokkade brandmerken als de meest onmenschelijke I
WC en het minst-te-verontschuldigen van alle.
SYC Y Het teit is dat Duitschland zich gedurende deze
ICD ig maanden van onzekerheid en afwachting, met een
lijk ` Wonderbare gedweeheid trachtte te schikken in het
>äl‘ I vooruitzicht van een vrede, zooals Wilson dien beloofd ,pj
OCT ' had. De smaak in Wapengeweld was reeds lang ver-
In p gaan. Andere legers werden gedemobiliseerd, dat van i
ICH Duitschland smolt weg. Toen het uur van ineenstor-
s !
jg
IJ
. F I
ll o,.. m.____,..m.,___,.__,,i _T_ e · "`W