HomeHoe redden wij Europa?Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 622.22 KB

TIFF (Deze pagina), 4.61 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
i
. «@

26 HOE`. REDDEN Wl] EUROPA. C] fi
sloten geworden binnen de nationale grenzen, zooals l.
nog nooit het geval geweest is in de geschiedenis van lj
{ Europa. Onder den druk van deze nijpende armoede
» zal vroeger of later, tenzij het verval te stuiten is, de F
stedelijke beschaving van Europa zoo dood zijn als
~ de kultuur van Babylon, en er zullen slechts boeren-
gemeenschappen overblijven, eng, reactionnair en Y
clericaal gezind. i
Een strategische regeling.
Als men zich van dit tooneel naar het lijstwerk
wendt, dat de Cieallieërden er voor saamgesteld hebben
` te Parijs, dan is de eerste indruk dien van gebrek aan i
· samenhang. Zelfs onder de overwinnende Gealliëerden
~ zijn er thans slechts weinig bewonderaars overgebleven
van dezen fantastischen en onmenschelijken vrede,
maar zijn meest zonderling kenmerk is niet zijn hard-
heid, maar zijn ontoepasselijkheid. Het was een vrede
gebazeerd op een lezing van de feiten, zooals deze
, zich allengs gevormd had gedurende de eerste maanden
, en jaren van den oorlog. De kracht van de Duitsche
oorlogsmachine had een onuitwischbaren indruk op ;
de geesten gemaakt. Ludendorff was almachtig ge- ï·
weest van Finland tot den Caucasus. Weken slechts
waren voorbijgegaan sinds de vrijmaking van Noord- j
Frankrijk, België, Venetië, Roemenië en Servië. Boven-
dien, de Conferentie kwam samen te Parijs en frischte
zich de herinnering op met bezoeken aan de verwoeste '·i
departementen. Een gezonder vrede ware misschien t
gedikteerd geworden als Maarschalk Foch werkelijk ’
zijn intocht in Berlijn gehouden had of als de Goal- i
lieerden de geschiedenis hadden doen herleven door ·
saam te komen in een nieuw congres te Weenen. ln
Weenen, of zelfs in Berlijn, zouden deze staatslieden W
i .
. ij