HomeHoe redden wij Europa?Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 633.21 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

1
I lr
J ¤ DE l°OLlTlE.K VAN BABEL. 25 ,
g Q maar weinig verder van het bankroet af dan het
- overwonnen Duitschland. Zijn uitgaven zijn driemaal
1 zoo groot als zijn inkomsten. Om het brood onder de i
t koopkracht van het volk te brengen, moet het gesub- l
­ sidiëerd worden en verkocht tegen een­vijl:de van zijn ·
- F werkelijken prijs. Drie dagen zonder vleesch zijn nu
- voorgeschreven in Italië. De situatie in Polen kan af-
2 gemeten worden aan het feit dat het budget ingediend i
- in den herfst van l9l9 een uitgaat vertoont achtmaal
’ Q zoo groot als het inkomen. In den beginne dacht men, ’
) dat deze ziekte-teekenen van tijdelijken aard zouden _
f J zijn, en ieder zag uit naar de verbetering die de tor- J
1 meele ratificatie van den vrede, met zich brengen zou ·
rc O; Die verbetering komt niet, zij is zelfs niet begonnen. V
.l ‘ Het verval van de beschaving is een phrase waarvan
n lichtelijk misbruik gemaakt kan worden. Maar in dit i
7, geval beteekent het iets heel bepaalds - de traps- i
tt gewijze vermindering en verwaarloozing van al wat 1
­ bijdroeg tot den bloei van het intellektueele leven. g
l- Dank zij het tekort aan papier, is in Rusland gedurende
i- l twee jaren geen nieuw wetenschappelijk boek ver-
:l schenen. ln Oostenrijk zijn alle middelbare scholen
e voor meisjes gesloten uit gebrek aan fondsen. Overal J
n in Centraal­Europa heeft de achteruitgang van den · X
‘s koers, die het onmogelijk maakt iets aan te koopen, l
;·­ geprijsd in de geldsoorten van het Westen, een ware l
e intellektueele blokkade in het leven geroepen. Cen- 5
ar traal Europa is geïsoleerd. Slechts de rijkste O.W.ers
s- kunnen zich veroorloven een buitenlandsche reis te
è, maken. Geen nieuwsblad kan er een correspondent l
n op nahouden in het Westen, of voor telegrammen T
it of artikelen van medewerkers betalen. Evenmin kunnen ,
e ä Universiteits-bibliotheken of geleerd`: genootschappen
n iï zich nieuwe wetenschappelijke werken van het buiten-
is j land aanschaffen. Het intellektueele leven is opge-
i
W
`
à
·i E
ë .