HomeHoe redden wij Europa?Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 636.90 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

{ ï
l

24 HOE REDDEN Wi] EUROPA. I:] _;
een traditie van orde, zindelijkheid en opvoeding Q
l hebben het verval in Duitschland en Oostenrijk zoo- ï
, veel mogelijk tegengehouden ln Polen, dat op z`n
' best nooit ordelijk, opgevoed, of zindelijk was, is het
i tooneel van verval nog ontzettender. Rusland ver-
toont zijn speciale phaze van de algemeene instor- F
ting. De revolutie heeft haar eigen bizondere compli­
i caties meegebracht, maar dezelfde sterfte, dezelfde Q
schaarschte aan materialen, hetzelfde gemis aan kom- Ti
fort, luxe en gezondheid vindt men in het ,,roode”
Moskou, het ,,witte°’ Boedapest, en het ,,kleurlooze”
Weenen. Overal vraagt de werkman zich gemelijk af i
of zijn lot en dat van zijn kinderen zal zijn jaar in
jaar uit te moeten voortbestaan op een rantsoen half i`
zoo groot als dat noodig voor de gezondheid. Overal ‘
i staat de intellectueele werker, vanaf den kleinen
I ambtenaar tot den kunstenaar en den onderwijzer,
, voor het feit dat zijn standaard van huiselijk komfort
gezonken is beneden dien van de georganizeerde werk-
lieden- ln Duitschlancl hoort men van een groep ,,intel-
t lectueelen°’, waaronder vroegere docenten aan de Uni-
? versiteit die een coöperatieve maatschappij gevormd
’ hebben om met eigen handen een bruinkoolmijn te
E ontginnen. ln Oostenrijk helpt een vereeniging van
Z gewezen officieren haar leden om als schoenmakers
te beginnen, terwijl een buitenlandsche liefdadigheids·­
vereeniging een oproep doet voor gaven van oude
· kleeren ten behoeve van professoren aan de Weener
Universiteit en van geld om haar studenten een kos~
teloos ontbijt te verstrekken. Het gealliëerd Italië,
ofschoon het zich een overwinnaar rekent, en zijn
Eerste Minister een plaats inneemt in het Triumviraat
dat deze chaotische wereld regeert, ofschoon het de Qä
annexaties en invloedssferen aimeet die het voor zijn iï
deel in de winsten van den oorlog ten deel vielen, is l
z

i
Pl
·
i