HomeHoe redden wij Europa?Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 692.62 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l 2
ç ¢
-1
Y I
¤ U DE`. POLITIEK VAN BABEL. 23
lim, X `
gêlêkcn len meer in graad dan in soort. Overal is er een te- I
d heeft kort aan kolen en dit tekort heeft tengevolge dat de I
gmargnc wielen van het industrieële leven zich trager bewegen. I
k0](.m_ Overal zijn de ruwe materialen schaarsch of afwezig. I
Zij was Overal heeft het naar beneden gaan van den koers ?
Lggêndc den invoer van goederen uit den vreemde zoo goed
fn decl als doen ophouden. Overal zijn de spoorwegen ge- 4
al- of Cr desorganiseerd en is het spoorwegmateriaal versleten. J
volking Overal is er waardemindering in heel de produktieve i
{tie ons machinerie van de beschaving, bezield en onbezield, [
· v€rg€_ dierlijk en menschelijk. Gedurende vijf ingespannen A
lêcngny jaren is niets hersteld of vervangen geworden. De ?
,n Soms krassende machine heeft gebrek aan olie. De reiziger ·
te Stad, die het ordelijke, energieke Duitschland van vóór %
am b€_ jj den oorlog gekend heeft, staat verstomd als hij in de
I- Onze buurt van elk groot spoorwegstation een begraafplaats l
van lokomotieven waarneemt, waar honderden van ‘
an den eens waardevolle machines, verroest en nutteloos, in ‘
X/Olga, den weg staan op de rails. De velden zijn hongerig
gmbcre en steriel uit gebrek aan mest. Het nog in leven ge- ·
Okkadc bleven vee is mager. De paarden in de straat zien er j
de {ac_ uit als geraamten. Mannen en vrouwen sleepen zich A
gfSChi]_ 0, voort, lusteloos en anaemisch. De overblijfselen van l
jari ]92() voorzien. Het Officieel rantsoen voor kolen, wordt ons medege­ ‘i
­t€n_ De deeld, is ongeveer 50 pond voor elke familie per maand en
En ovm, weinig huisgezinnen ontvangen zelfs dit bedrag. Einde Decern­ il,
die aam ber I9l9 waren de officieele rantsoenen voor voedsel: brood `I
één g€_ 21/2 pd, meel 8 à 9 ons, vet 3à‘l ons, vleesch eenzelfde hedrag I
in ]Q20_ per week. Voor suiker en aardappelen waren rantsoenen vastge­ L
van Jam steld, maar geen geregelde distributie kon gemaakt worden. Deze
,612 b€_ rantsoenen zouden dagelijks IZYI calorieën opleveren. Het ge-
c feiten middeld verbruik van een gezond volwassen persoon die werk gj
zrklarem verricht, is omstreeks 3000 caloriëen, en het minste aantal ë"
km vm., ; waarop men gezond kan blijven is ongeveer 2300 calorieën. Men ;«
aandem behoeft zich dus niet te verwonderen dat, zooals dit rapport
H rnaalh COI.'lStHtC€Yt, p€YCCI`lt van CILC klndCTCYl in de arbeiders- 1
mftên te en lagere middelklasse lijden aan Engelsche zlekte. I

nl
I I 1
li
Y · ­,.?..r­.tï,,...:. .,,;/ ;L _, 4 Y M V M lv, ? W v1/