HomeHoe redden wij Europa?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 653.78 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

- V l
V l
(
22 HOE REDDEN WI] EUROPA. C] F
toch zijn deze betrekkelijk onbeduidend, vergeleken l`
met de ekonomische transformatie. Duitschland heeft, L
op een zeer klein deel na, heel zijn handelsmarine ‘
verloren en drie-vierde van zijn ijzererts; zijn kolen- (
opbrengst is niet meer dan de helft van wat zij was (
vóór den oorlog. Het probleem, dat de naastliggende ‘
toekomst aan Duitschlancl stelt, is niet of het een deel ‘
van zijn wereldmacht terugwinnen kan, maar of er ‘
mogelijkheid is dat het zijn tegenwoordige bevolking l
" kan voeden. Hoe wanhopig echter zijn positie ons I
moge toeschijnen, zij is nog bijna benijdbaar verge-
leken met die van Duitsch~Oostenrijk. ln Weenen, {
waar maand op maand het aantal sterfgevallen soms 3
§ tweemaal dat van de geboorten is, is een groote stad, `
j ` met een bizonder aantrekkelijke en vruchtbare be- ‘
j schaving, letterlijk aan het uitsterven onder onze
l· oogen. "‘) i
Maar, in waarheid, het tooneel, dat zich aan _den
onderzoeker vertoont, vanaf den Rijn tot de Wolga,
verschilt slechts in de nuances van zijn sombere
kleuren. Overal hebben de oorlog en de blokkade
· dezelfde resultaten gehad. De groote beslissende fac-
` toren zijn de ekonomische factoren, en deze verschil- rg
, mm. ,l
l *) De bevolkingsstatistiek van Weenen gaf voor Februari l920
een sterftecijfer van i" 4000 tegenover jj l800 geboorten. De
heer A. G- Cardiner heeft, in een van zijn roerende en over- l
redende artikelen in de Daily News, cijfers gegeven die aan-
toonen, dat deze verhouding vanitwee sterfgevallen tot één ge-
boorte heerschte gedurende de eerste twaalf weken van l920.
Volgens een officiëel Engelsch witblad was de sterfte van jan.
tot Oct. l9l9 32.288, terwijl het aantal geboorten ï9.612 be-
droeg Hetzelfde officieel rapport geeft de voornaamste feiten
betreffende de toestanden, die deze bevolkingsstatistiekverklaren.
ln vredestijd placht Weenen dagelijks 900.000 liters melk te ver-
bruiken. Het gemiddeld verbruik thans is 30.000 liter. ln andere {
~ woorden, Weenen krijgt melk genoeg om naar normalen maat- l
staf berekend, voor één dag in elke maand in haar behoeften te j
a
g A rï. ~-·, · W te ’ "’ ’i>‘ ‘" Y