HomeHoe redden wij Europa?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 647.52 KB

TIFF (Deze pagina), 4.59 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

¤_ U DE. POLITIEK VAN BABEL. ZI
il- gil E
ale diepgaande wijzigingen in den menschelijken geest.
len Millioenen van het Duitsche ras, die gedurende vijftig
ge' jaren gewoon geraakt waren aan het denkbeeld, dat S
uw il hun energie, hun wetenschap, hun gave van organi-
{1g' g satie hen tot een leidende macht in de wereld en de l
ïge eerste macht op het Vasteland gemaakt hadden, zien
en , zich thans gedwongen tot een rol van passieven aard. ,
CZC Het teit is niet alleen dat hun macht ingekrompen is
§ zooals die van Frankrijk na I870. Zij zijn niet in ’
ZOO staat tot handelen, in welke richting ook, en wij weten i.
dan dat een generatie lang hun lot zal zijn te gehoorzamen. I
Sch jg De hamer is aambeeld geworden. Het is moeilijk zelfs `
_fê`€' als men zijn verbeelding ten volle aan het werk zet, '
ïJlf€ zich de geestelijke ontstelling duidelijk te maken, die ,
zml deze instorting met zich brengt in het leven van den g
aar gemiddelden Duitscher van de middelklasse, Hij heeft
Zlln ‘ de ambities verloren, die aan zijn bestaan een groot `
lm? deel van zijn beteekenis gaven en daarmee is in
“?_d· zekere mate zijn persoonlijk zelfgevoel, de eerbied
“JC· voor zichzelven, verdwenen, want overal ontleent de
van gemiddelde mensch veel van zijn zelfvertrouwen aan
1 (lc Ya zijn trots op de maatschappij, waarvan hij een deel j
5 m uitmaakt. Een nederlaag van zoo catastrophischen 4
om aard, een zoo diepe vernedering als deze, vernietigt ,«
D qlç niet alleen de macht van den staat, maar ook de con- l
WV venties en de sociale zedelijkheid van zijn leden. De ill
Ullk Duitsche ambtenaarswereld heeft minder zelfverzeke­ l
dem ·f ring en is minder aanmatigend dan vroeger, maar zij
Stuk is ook minder eerlijk. Haar trots is in het stof ge-
·‘fl_€r“ J worpen, maar met haar trots heeft zij veel van haar ‘
ïuäë t vroegere plichtgetrouwe opvattingen verloren.
DT C g x
side De ekonomische achteruitgang.
`ang· Groot als de politieke veranderingen zijn, die de äil
Fdên overwinning der Gealliëerden met zich gebracht heeft, l
. l
«
; ",
4
T5 =