HomeHoe redden wij Europa?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 654.83 KB

TIFF (Deze pagina), 4.59 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ZO HOE REDDEN Wi] EUROPA. U E
nl ..
bond en de Verdragen zelve, bestaat slechts deze 6
betrekking, dat zij in eenzelfde boekdeel gebonden D
zijn. De denkbeelden, die in deze Verdragen vorm ge- i jp
kregen hebben, zijn die van de oude wereld, welke j
vernietigd werd in den oorlog. Het is niet de onbuig- S
zame logika van den idealist, die deze gewelddadige ·‘ E
liquidatie in het leven riep. Vrees en eerzucht, en 2
niet het dynamiet van een nieuwe leer, hebben deze E I
reusachtige veranderingen gewrocht. 2
Niettemin, de omvang en beteekenis ervan is zoo E
groot, dat zij ontsnappen aan de verbeelding van den (
‘ toeschouwer. De nieuwe regeling heeft het dagelijksch [
g leven, de dagelijksche omgeving en atmosfeer ge- E
‘ wijzigd voor honderden millioenen menschelijke 2
l wezens. Een dozijn nieuwe onafhankelijke Staten zijn (
Y in het leven gesprongen op de ruïnes van uit elkaar S
geslagen Keizerrijken. Zij, die rebellen waren, zijn
heerschers geworden: de monarchie heeft de ramp (
slechts overleefd aan den rand van het Vasteland. I
De heerschende rassen van Oostenrijk en Hongarije, ,
, gewoon hun rol te spelen in de hoogere politiek van 2
het Vasteland, staan thans minder in aanzien dan de .
kleinere neutralen. Wat de regeerende‘Kaste was in E ,
' Bohemen, in Posen en Transsylvanie, is nu het on- ,
derworpen ras, geneigd zich vast te klemmen aan de ,
bescherming van een Charter, dat zijn gewezen vij- ,
anden in elkaar gezet hebben. Het Keizer­Koninkrijk fi I
van de Habsburgers is een herinnering geworden, .
terwijl de Turken, teruggedrongen op een brokstuk ï g
van hun vroeger gebied, zich daarop moeten onder- f ­
werpen aan de permanente controle van Christelijke Z ­
Regeeringen. Polen en Griekenland, opgeblazen door de
gunst van de overwinnaars, nemen een onzekere positie
I in onder de Mogendheden van den tweeden rang.
Aan deze uiterlijke veranderingen beantwoorden