HomeHoe redden wij Europa?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 659.95 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

. s e­~ » ·~ I in
ii- l
D D ' INLEIDING. 17
ikc wim jl industriëelen voorspoed te herwinnen, omdat het dien
wereld gvroeger of later onteilbaar zou gebruiken om ons
, landen jstelsel van belemmeringen en kluisters uiteen te rij-
chouwd ten, deze Verdragen te doen herschrijven en ons
was hct overwicht te vernietigen.
hts v€r_ Onder den drang van de nijpende behoefte aan .
heel, cn brood zullen wij er misschien toe komen een com-
lccssics, Q merciëelen wapenstilstand met Rusland saam te
wat g€_ Hansen, maar ook, hier zal de·vrees, die zal blijven
naar Op i duren, zoolang W1] in het bezit zijn van een overmacht
klasse. Ivan geweldsmiddelen, Rusland verbieden zich neer
leeft de te leggen bij ons stelsel van wereldbestuur. '
êbrcidè i in dezen toestand van gevaar, onrecht, wrok en
vrees kan de wereld geen stelsel ontwikkelen, welks
En, v€r_ doel in maximum­produktie en algemeene welvaart ­
,6, ons ä ligt. I-let kapitalisme mist daarvoor het beginsel van
E VOOIt_ solidariteit en broederschap. à
Wereld? I De toekomst is donker. Wij kunnen zien, dat de Y
hier bê_ voortzetting van een staatkunde, die vijandig is aan
Eks het de schepping, de produktie, aan het leven zelf, ten-
het ka_ slotte het kapitalistisch stelsel ten val zal brengen. ll
u deze Daaruit volgt niet, dat een ander stelsel in staat is Q
en bC_ . zich te verwezenlijken. De evolutionnaire str1jdme­
[ Vond thode van het Britsche ,,Guild Socialism°` doet ·
Hottigê groote verwachtingen koesteren, maar jaren en tien-
in alle g tallen jaren moeten voorbijgaan voor het de kapita- 'I
Bidden listische industrie zoo volkomen vervangen kan, dat
an het de beweegredenen en doeleinden van onze interna­ t
ngt Zij txonale politiek een geheele transformatie ondergaan.
mbben . De revolutionnaire strijdmethode van het Russisch il
mn Wij fCommunisme leidt in haar eerste worstelingen tot Q;
.cW€ld_ botsing, desorganisatie, het terugloopen van de pro-
[armen duktie en het verlagen van den levensstandaard. De lr
L Wij · vijandschap van de kapittalische wereld heeft ervoor
en zijn gezorgd, dat dit reusachtig sociaal experiment met
i 2 2
1 V
1 · Q',
Q {‘
lv
ii P
J jg