HomeHoe redden wij Europa?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 647.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
Cl C] INLEIDING. l5
ïï van schrift op elke bladzijde van deze Verdragen. Het
iïïgëïï ï kapitalistisch motief openbaarde zich niet alleen in het
xls E8 » feit dat wij in handel en industrie veel voor ons zelven
aalcn, bemachtigden. Het openbaarde zich nog sterker in de
lOS€¤' { zeer doorwrochte maatregelen, waarvan wij ons bedien-
Wäaï den, om onzen voornaamsten mededinger te ruïneeren.
an dc 1 Wij raken nu de kern van het probleem. Wij be-
gonnen met de vraag te stellen of het kapitalisme
len de i voort kon gaan in het noodige te voorzien op een
JTIUCYI schaal, voldoende voor het bescheiden komfort van
VOO? dichte bevolkingen. Wij hebben gezien, dat onder den
H van druk van het kapitalistisch motief, de overwinnencle
Bclgië Gealliëerden de voortbrengings~capaciteit van Centraal
OP dc l Europa, zoo al niet geheel vernietigden, minstens ver-
itschë T lamden. ls er inderdaad eenige abnormaliteit in zulk
C€l<€ï€ een verschijnsel? Ik meen van niet. Het doel van de
2 van kapitalistische industrie is niet maximum produktie,
achtc, maar maximum winst. Soms gaan de twee samen.
F l€€$‘ " Maar dikwijls zijn zij met elkaar in conlilikt. Brazilië
cldèn, i b.v. heeft een georganiseerd systeem, geregeld bij de
3 zich i wet, wat betreft den kofiieoogst, zoodat een deel daar-
Cl~€ iïïr ; van vernield wordt, als de produktie een bepaald
¤i€<‘§§’¤­ , niveau te boven gaat; het tracht daarmee een val in
V, ZUH A den marktprijs te voorkomen. De logika van tarieven
aPPC¤ is op een zelfde recleneering gevestigd. Het kapitalis-
xandèl [ me richt zich niet in de eerste plaats op een overvloed
ringen van goedkoope goederen. Het richt zich op hooge
Woïdï l winsten en groote accumulaties. Een tekort zal het
tïätiêw gewoonlijk beter dienen dan een te veel en zijn ge-
g€OY" schiedenis is vol gevallen, dat trusts en rings een ,
YWOOP p tekort georganiseerd en er hun voordeel in gevonden
?OTlO8» hebben. Toen de Geallieërclen de Duitsche industrie
lat Ons , ruïneerden of althans paralizeerden, handelden zij in
leven i den geest van zulk een trust­ Voor een zekeren tijd en l
ddcliik voor beperkte groepen van kapitalistische voort-
1
l è