HomeHoe redden wij Europa?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 618.15 KB

TIFF (Deze pagina), 4.54 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

E l U INLEIDING. 11
in tomatisch te heeten, in veel Duitsche steden. Deze
nv waarschuwing leerde niets aan de heeren te Parijs.
{C ' Zij werkten een vrede uit die bestemd scheen den
ld _ ekonomischen dood van een halt vasteland te doen
ln l voortduren. Men kan het Verdrag van Versailles
is` saamvatten in een enkelen zin. Het berootde Duitsch­
lf? g land met één enkelen slag van de middelen van pro-
ml duktie en van het motief om te produceeren. Zoolang
en dit Verdrag niet herzien is, kan er geen hervatting
ml zijn, dan op geheel onbeteekenende schaal, van de
ar- werkzaamheid, die, in de generatie vóór den oorlog,
ïrï Duitschland tot de werkplaats van het vasteland ge-
6 maakt had. .
m' ï Maar, zal de lezer tegenwerpen, Duitschland was
en een vijand, een rustverstoorder, de toonaangever in een
Op bizonder kwaadaardig soort militairisme. Laten wij
C? de zedelijke aanklacht eens toegeven. Wij spreken
ml hier over ekonomische dingen. De ruïne van Duitsch­
ark land is de grootste factor in het wereld­tekort, zooals
isn de uitsluiting van Rusland van de Europeesche graan-
ïd’ markt de tweede is.
en ln deze twee dingen, het verlammen van de Duit-
’ar' sche industrie en de uitstooting van Rusland, buiten
sel het Europeesch handelsstelsel, heeft onze overwin-
tcft nende kapitalistische maatschappij getoond, het ele-
g6‘ mentair sociaal instinct van zelfbehoud te missen.
[Fm Q Zij handelde tegen het leven, tegen de schepping,
MFL i tegen de voortbrenging. Zij organiseerde den honger-
lzlig . dood en produceerde dood. ln de uitoefening van
mn haar patronaat toonde zij een volkomen verwaarloozing
611 van de eischen eener behoorlijke wereld­produktie.
lbïn . Zij verpletterde het meest productieve volk, vergetend
`mê dat de voortbrenging, opgevoerd tot zulk een hoog
van niveau als zij bereikte in Centraal Europa, slechts de
Hïy vrucht kan zijn van vele geslachten van opvoeding,