HomeHoe redden wij Europa?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 620.90 KB

TIFF (Deze pagina), 4.54 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

IO HOE REDDEN Wl] EUROPA. D ‘
materialen en meststoffen naar elke Duitsche haven
geleid hebben. Hij zou niet alleen toegestaan hebben,
neen, hij zou er op aangedrongen hebben, dat elke V
werkbank, elke smidse, elke weefstoel in Duitschland
werd opgevoerd tot volle capaciteit. Hij zou zijn j
krediet niet gespaard hebben om het voortbrengings­ g
proces weer in gang te brengen. Men behoeft niet te
aarzelen met de uitspraak dat, wat Rusland betreft, hij
de dolheid van onze roemlooze expedities en onzen
gesubsidiëerden burgeroorlog vermeden zou hebben:
Hij zou aangevraagd hebben wat Moskou°s voorwaar-
den waren voor de hervatting van de produktie en
den uitvoer van granen, hout, vlas en petroleum. Wel
verre van slagboomen op te richten tusschen de werke-
looze fabriek te Berlijn en het opgeschuurde graan eg
‘ van Zuid-Rusland, zou hij Berlijn gelast hebben, op
strafte van het misnoegen op te loopen van een over-
winnaar, lokomotieven voor Moskou te maken in ruil
voor Russisch graan. Als dit meest noodzakelijk werk
de diplomatie en de verkiezingen, het kaarten-trekken
en het berekenen van indernniteiten onderbroken had,
dan zou dit oponthoud hem niet verdriet hebben. Men
redt de beschaving niet met het teekenen van kaar-
ten. Men redt haar door de verstrekking van voedsel
en brandstof, door het werk dat de kracht hergeett
aan den arbeider, de hoop aan de moeder en de ge-
zondheid aan het kind. De dwaasheden van dezen ï
eersten winter van halven-vrede hadden hun onmid- g
` dellijke uitwerking. Terwijl de Gealliëerden nog bezig
waren met de behandeling van het eerste van hun
serie van Vredesverdragen hadden de blokkade en ’
de hongersnood tijdelijk slagende, maar van korten
duur zijnde, communistische revoluties in Hongarije V
en Beieren ten gevolge gehad, om niet te spreken van
minder gewichtige pogingen, ernstig genoeg om symp-
_ ;, ______ W `_ WA L A g