HomeHoe redden wij Europa?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 649.79 KB

TIFF (Deze pagina), 4.54 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

U U INLEIDING. 9
ras het ploegen en lorries en lokomotieven, kolen en katoen
;enbaar en ijzer. Het probleem van alleproblemen was in
len, de deze dingen te voorzien en hun massa­productie te
kent in . bevorderen en te regelen.
stoor- De Gealliëerde Regeeringen hadden een dergelijk
n heeft probleem onder de oogen gezien gedurende den oorlog,
•or den toen zij de massa-produktie van granaten en ver-
e bere- nielingsmiddelen organiseerden. Het probleem, door
enen in den vrede gesteld, was de organisatie van noodzake-
de nor- lijke levensbehoeften met even groote snelheid en op
rninde­ een zelfs grooter, wereldwijde schaal. ln November
nad in l9l8 zouden zij dit hebben kunnen doen, want de
an die overwinnaars hadden onbeperkt gezag en prestige.
elijkste Overweeg, wat zij inderdaad deden en men zou
iet het kunnen veronderstellen dat hun bewust doel geweest
udend ware het tekort te verergeren en te doen voortduren.
Maar lnplaats van de in den oorlogstijd ingevoerde controle
met feit voor dit heilzaam doel aan te wenden, schatten zij
evolge eerst de internationale en vervolgens de nationale
ak aan controle al op industrie, scheepvaart en ruwe mate-
er dan rialen. inplaats van alle metaalwerken in te richten
Jlsche voor het maken van lokomotieven, lorries en machines
andcle van productieven aard, veroorloofden zij hen terug te
raving keeren tot het maken van weelde-artikelen. Onge-
ficiêel p looliijker nog, zij verlengden de blokkade van Centraal
anden l Europa gedurende negen maanden en verscherpten
in ter ze (een uitzondering werd slechts gemaakt voor zekere
! €¤€­ levensmiddelen), zoodat de afsluiting meer volkomen
i­em0­ , was dan ooit tijdens den oorlog. V/at was Duitsch-
n die ` land ?E.en vijand, als ge wilt, een zondaar, als
sehen ge u op het voetstuk van den moralist wilt plaatsen.
l, wat Maar Duitschland was ook verreweg het meest pro- l
rende duktieve deel van het Vasteland. Een verziend, door l
boter, i internationalen geest bezield, dictator zou precies
Z€€P, in omgekeerden zin gehandeld hebben. l-lij zou ruwe p
I
,