HomeHoe redden wij Europa?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 627.19 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

6 HOE REDDEN WI] EUROPA. D 9
menschen de voorwaarden van hun dagelijksch leven j ä
kan dicteeren.Zelts is er geen begin van democratie,
waar het geld, door zijn bezit van de pers, ons uit- j al
zicht op de wereld controleert en het weefsel van a
onze geesten weeft, zooals het weeligetouw katoen. E ”
Het gevoel, dat wij evenmin vrij als zeltbesturend zijn,
de hartstocht van den handwerker om zich in beter Y Z
werk uit te spreken, de wensch om het motief van l ir;
dienst in de plaats te stellen van dat van winst, en C;
ook, misschien, dat onbevredigd profetisch vizioen,
zoo oud als de Fransche Revolutie, dat ons zegt, dat 2 E
de instellingen, waaronder wij leven, onzen groei en l h
onze ontwikkeling tegenhouden - dit in het algemeen l
zijn de motieven, alle van ethischen aard, die het l O
langzaam terrein winnen van de socialistische gedachte d
en organisatie in Groot-Brittanje bevorderen. Een
Socialisme, dat door deze tendenzen beheerscht wordt, g I
zal akaclemisch en idealistisch zijn. Het vindt zijn E
probleem niet urgent. Het moet toegeven dat het g
kapitalisme over het geheel voor de meesten onzer de C
elementaire levensbehoeften verstrekt. Het is kritisch, S
maar hoofdzakelijk van het standpunt van een hooger ï
zedelijk en maatschappelijk ideaal. Het wordt door i °
schrik of nood niet tot heftige aktie gedreven. ln het l I
algemeen beschouwd, voorziet het kapitalisme onder X
Engelsche toestanden in de behoeften. I
En toch kan de loop der gebeurtenissen er zelfs l Y
dit nog in komfort levend land. toe brengen, vóór ` ;
` vele jaren voorbijgegaan zijn, zich de verontrustende 1
vraag te stellen: Kan het kapitalisme voortgaan in de
behoeften te voorzien? Er zijn teekenen die doen ` l
vreezen. ln de lagere rniddelklasseis sedert den oorlog
de levensstandaard gevallen. Onder de werklieden l
schijnt het motief een hoog loon te verdienen om 1
welke reden dan ook, geen voldoende stimulus meer l
.l
, . · . 2. [__ __m ....__.___ ....e - g §”“`á