HomeHoe redden wij Europa?Pagina 157

JPEG (Deze pagina), 504.15 KB

TIFF (Deze pagina), 4.55 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

­
J
- DE ECONOMISCHE
jl GEVOLGEN VAN DEN VREDE
l- A DOOR
i_ JOHN MAYNARD KEYNES
à MET EEN INLEIDING VAN Mr. G. VISSERING.
j_ INGENAAID f 5.50 --­­;-- GEBONDEN f 6.75
U
,t Uit het voorwoord van Mr. Vissering:
t- ,,Daarom is het boek van Keynes een wereldgebeurtenis gewor-
`t den even groot, zoo niet grooter dan een gewichtige veldslag.”
l. Persbeoordeelingen.
6 Keynesl boek in het Nederlandsch! Geen wonder. Dit is al
6 reeds de bijbel geworden van allen, die een rationeeler regeling
__ dan de vrede voor Versailles gat, wenschen­
' De Nieuwe Courant
[I
:,_ ,,Elsevier heeft een prijzenswaardig werk verricht met het boek
n toegankelijk te maken voor wie het Engelsch niet voldoende
' ' machtig zijn en E- V. zorgde voor een goede vertalingy `
E Het Vaderland.
_t l ,,Wanneer dan ook een werk, dat de vooruitzichten van den vrede
i behandelt een jaar na zijn verschijnen nog van het actueelste
l' belang is, dan is dit een teeken van een buitengewone breed-
T1 heid van inzicht en scherpe juistheid van blik bij den schrijver.
n Deze lot komt geheel toe aan den auteur van het nu wereld-
xt bekende werk van ,,De Economische Gevolgen van den Vrede'],
i den heer John M. Keynes, wiens boek ook bij de late Neder-
n lanclsche vertaling, die voorligt, nog volkomen op de hoogte van
het oogenblik blijkt te zijn."
Ulrcchlsch Prov. en Sled. Dagblad.
,,Vij hebben vroeger op een andere plaats melding gemaakt van
het zeer merkwaardig boek van Keynesl ,,De Economische
Gevolgen van den Vrede.), Prov. Groninger Courant.
,,Vandaar dat we de Nederlandsche bewerking van John Maynard
Keynes' ,.The economic consequences of the peace,) gaarne ter
lezing aanbevelen bij wie belang stelt in het groote vraagstuk
van het levensbehoud van oud-Europa],
Amhemsche Courant.
w