HomeHoe redden wij Europa?Pagina 155

JPEG (Deze pagina), 626.03 KB

TIFF (Deze pagina), 4.59 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

?
E] D BESLUIT. l45
er arbeids- staand door te voeren en dat zonder het minste risico
olitiek. In van oorlog.
len geven Ik heb gesproken van ,,ofters”. Het woord is be-
1isch Ver- drieglijk. Een tijdelijke ontzegging zou er misschien
evorderen, zijn. Maar ten slotte, als na twee of drie jaren van
rchistisch intensief streven de graan­beladen schepen van Odessa
arije· Wij opnieuw zich aaneenreiden in de straat der Darda-
rken door nellen en een rustelooze opeenvolging van treinen de
nrijk met oogsten en de zuivelprodukten van Siberië naar het
rdrag dit Westen voerde, als het gras ophield te groeien op de
wedstrijd kaden van Hamburg, en Weenen weder zong bij het
werk, dan zouden wij lachen als iemand ons sprak
1 zeggen, van ofters. Overvloed zou terugkeeren, en met val-
ins erop lende prijzen zouden loonen in waarde winnen.
zr Keynes Onder een groot leider, die het heele Rijk met zich
j zich tot had, zouden wij den vrede in werkelijkheid kunnen
politieke terugbrengen op de wereld. Er zou stoutmoedigheid,
Kunt gij wilskracht, verbeelding voor noodig zijn. Het zou niet
van deze doorgevoerd kunnen worden tenzij wij gereed waren,
ier haar na onze eigen handen schoongewasschen te hebben
zle Times van hebzuchtige winsten, het Fransche militairisme
gaan, en in het gelaat te zien en ons zijn meerdere te betoonen.
Het zou ten slotte kunnen uitloopen niet alleen op
cces van het ekonomisch herstel van Europa, maar op de recon-
Arbeids- structie van den Volkerenbond op een vaster basis,
zt de res- met het bewust principe van wederzijdsche hulp als
adem zijns levens.
rider een Wat dit betreft heb ik vertrouwen. Maar ik betwijfel
ioor het of eenige partij, waaruit haar meerderheid ook moge
1 kunnen gevormd zijn, hetzij "Labourismen, hetzij Liberalisme,
ngen, de of beide samen, ooit kunnen hopen de macht van het
1 en de Britsche Rijk voor eenig menschelijk doel aan te wen-
gkeeren. den, dat uit een eng gezichtspunt waargenomen, in
oers be- strijd schijnt te zijn met de belangen onzer kapitalis-
1 alleen- tische klasse.
10