HomeHoe redden wij Europa?Pagina 154

JPEG (Deze pagina), 595.50 KB

TIFF (Deze pagina), 4.59 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

zt
l‘H HOE REDDEN Wij EUROPA. E]

. het spoedig ineenstorten van de regeering der arbeids~
. partij en een terugkeer tot oud­modische politiek. ln
dat geval zou Europa een wedstrijd te zien geven
" tusschen Frankrijkys militair en ons ekonomisch Ver-
4; bond. Het zou overal trachten de reactie te bevorderen,
jr bijv. door de bevordering van het monarchistisch
A` clericalisme in Beieren, Oostenrijk en Hongarije. Wij
. l_ zouden dan zijn intriges dienen tegen te werken door
Q ' het steunen van de vereeniging van Oostenrijk met
Duitschland, ondanks het feit dat het Verdrag dit
verbiedt. De militaire gevaren aan zulk een wedstrijd
verbonden zijn duidelijk.
B ,,Dit programmau, zal de lezer misschien zeggen,
=i is een reductio ad absurdum. De eenigszins erop
_ lijkende voorstellen in het boek van den heer Keynes
ll 3 laten zich makkelijk genoeg lezen, omdat hij zich tot
l · het ekonomische bepaalde. Gij hebt ook de politieke
en militaire kwesties op het tapijt gebracht. Kunt gij
t ; u in waarheid, een bezielde resolute politiek van deze
lig soort van de Arbeidspartij voorstellen onder haar
è­ ‘ tegenwoordige parlementaire leiders, terwijl de Times
hen elken dag met grof geschut te lijf zou gaan, en
{ 5 met een dalenden koers ?
l Ik heb niet genoeg vertrouwen in het succes van
[ zulk een politiek in de handen van óf de Arbeids-
fl partij óf zelfs de Arbeidspartij vereenigd met de res-
lêlv tanten van het Liberalisme.
ll; Ik geloof echter, dat het Britsche Rijk onder een
rl vastberaden leider, zelfs op dit late uur, door het
aannemen van zulk een politiek, Europa zou kunnen
‘» redden, de revisie van de Verdragen afdwingen, de
produktiviteit van het Vasteland herstellen en de
_'y voordeelen van zijn beschaving doen terugkeeren.
W Als het, met vereenden zin, tot zulk een koers be~­
sloten ware, zou het de kracht hebben dien alleen-
ll
ja