HomeHoe redden wij Europa?Pagina 153

JPEG (Deze pagina), 585.86 KB

TIFF (Deze pagina), 4.60 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

9
I

D BESLUIT. E43
anderen Staat die verkoos zich aan te sluiten, in één
verband saam te voegen. De toetreding zou insluiten,
van hun kant en van den onzen, het afstand doen
van alle nationalistische op monopolie doelende poli-
tiek. Het zou beteekenen (/a) het rantsoeneeren van
ruwe materialen, bovenal steenkool, graan, olie en
mest; (B) wederzijdsche hulp in het vervoer; (0)
eenige controle van de industrie, zoodat, bij voor-
beeld, heel de produktieve capaciteit van zoowel de
Britsche als de Duitsche werkplaatsen gernobilizeerd
zou kunnen worden, om voor al de deelgenooten van
het Verbond, lokomotieven, motor-ploegen en andere
gereedschappen te vervaardigen en [al) de distri-
butie van deze instrumenten van produktie, indien
noodig op een lang krediet, naar de behoefte. (e) Dit
zou een internationale leening noodig maken.
De leidende idee van dit Verbond zou zijn, dat de
stedelijke beschaving van Europa slechts gered kan
worden door een vereenigd pogen, en dat het in het
belang van ons allen is de produktiviteit van den
landbouw in Siberië of de Oekraine tot het hoogste
punt op te voeren. Tegenover Duitschland zou het
doel zijn niet alleen het egoïsme van het Verdrag in
zijn tegendeel om te zetten, maar op positieve wijze
r elken vorm van produktie in Centraal­Europa aan te
l moedigen, zoowel in de industrie als den landbouw,
p om in den gemeenschappeiijken nood te voorzien.
l Hoe Frankrijk op zulk een politiek zou reageeren is
moeilijk te voorzien. Het vreest isolatie, en een Hinke
houding zou haar indruk niet missen, maar er is grooter
l waarschijnlijkheid dat het rekenen zou (daartoe aan-
, gernoedigd door de oppositie in Engeland zelf) op
*) Terwijl heel Europa een noodkreet doet hooren om land-
bOuXVVVCTk[uigCH, zijn CT in de VFCYi{plClHtS€I`l van i..il"lCOil"l, VVRBI
deze dingen vervaardigd worden, meer dan BUXJO werkeloozen.
J