HomeHoe redden wij Europa?Pagina 148

JPEG (Deze pagina), 622.37 KB

TIFF (Deze pagina), 4.61 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

i ä
l 138 HOE REDDEN WI] EUROPA. [j
inplaats van om nut, heeft, door haar rnonsterachtige
ii! ) evolutie tot lmperialisme, de eerste belofte van over-
¤_ vloed te niet gedaan, die gelegen was in het indus-
" triëel systeem.
_; { Het idealisme van den Volkerenbond, het Christelijk
{ z internationalisme van een Cecil, de menschelijkheid
t van een deel der Liberale pers, getuigen van de echt-
i l heid onzer Engelsche beschaving. Maar gezien bij
l het licht der moedwillige en matelooze ruïne van
jg j Europa, doen zij zich toch slechts als een pathetische i
poging voor om te bouwen op een onbetrouwbare
E fundatie. Zoolang het winstmotief over ons heerscht,
1 { zoolang concurrentie meer clan sociale dienst onze
.ï' g; wet is, zoolang autocratie in de werkplaats samen-
=,* _ gaat met expansie door geweld over zee, in één Woord,
L zoolang het kapitalisme de heerschende macht is,
li r blijft een werkelijk internationalisme weinig anders
‘ dan een ijdel droombeeld. Het motief om te werken
{ ,; moet veranderd worden en met het motief het heele
i { produktie-systeem.
gg Het zou geen vrucht hebben bespiegelingen te l
; maken over de kwestie ot Centraal-Europa bestemd
l is onder de heerschappij te geraken van de Moskou-
l Internationale. Als Lenin in het verloop dezer laatste °
E twee jaren BOUOO lokomotieven tot zijn beschikking l
lf? gehad had en de kolen om ze te doen loopen, zou zijn
grens vandaag aan den Rijn zijn. Het is de twijfel of
lj een geblokkeerd Europa zichzelf kan voeden, die
{ teweegbrengt dat Duitschland, Oostenrijk en zelfs a
Italië zich nog binnen het kapitalistisch systeem be-
vinden. Transport is de onoverkoombare hinderpaal.
Dit ten minste is duidelijk dat, als Europa en Siberië
hij onder een federaal systeem van den Rijn tot het
M Baikalmeer vereenigd konden worden, met het einde
A van de Balkanisatie, halt de verschijnselen van chaos
l
Q
ll i
·
E