HomeHoe redden wij Europa?Pagina 147

JPEG (Deze pagina), 571.30 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

U BESLLHT. I37
l van hun werk. Daartoe ontbrak hun de vizie. Het
I motief, echter, werkt nog. Het strategisch meester-
, schap moet behouden worden en dat sluit Balkanisatie
ä in zich.
; Waar Engeland tot toegeven en verzoening geneigd
l mocht zijn, houdt Frankrijk het terug. De roolizuch-
T tige houding kan niet gewijzigd worden zonder dat
de heele structuur in gevaar komt. Liberalen die ge‘
l looven dat de Volkenbond kan beginnen te werken of
t dat de Verdragen nu met algemeene toestemming
A herzien kunnen worden, keeren een blind oog naar
de werkelijke kracht, die de wereld regeert. Dit is het
Kapitalistisch lmperialisme. Zijn excessen zouden
besnoeid kunnen worden door een Asquith of een
Caillaux, als zij ooit weer aan het bestuur mochten
komen, maar deze staatslieden zouden de laatsten
zijn om de macht weg te geven, die ons in staat stelt
ekonomische winst te halen uit ons maritiem en
militair meesterschap. Wat voorzichtiger, wat humaner
zouden zij misschien zijn, maar zij zouden van geen
der voordeelen willen afstand doen, die de regeerende
klasse van een hecrschencl volk instaat stellen andere
volken over zee te exploiteeren tot eigen winst en door
middel van geweld.
Wij zagen dit systeem vóór den oorlog aan het
werk van lndië tot Marokko. Deze oorlog heeft het
losgelaten op het Vasteland ten koste van menschen
van ons eigen ras en kultuur en de beste hoop, die
K er uit te voorschijn schijnt te komen, is dat Rome
l Carthago zal exploiteeren inplaats van het te ver-
woesten. Op het oogenblik heeft het ruwer alternatiet
de overhand. Het kapitalisme verstrelqt niet, en iirct
zijn tegenwoordige doeleinden kan het dat niet. het
voedsel en de brandstof die de bevoltingen van
Europa noodig hebben. De produktie om winst,