HomeHoe redden wij Europa?Pagina 146

JPEG (Deze pagina), 614.63 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

gl
;· x
l
136 HOE. REDDEN WI] EUROPA. I]
1: "
Balkanisatie van groote deelen van Centraal­E.uropa. E
li; U door het stoppen van den inwendigen ruil, die erop i
Q gevolgd is, spannen samen met de tinantiëele bepa-
"_i { lingen van het Verdrag van Versailles om ons de
r' l ` hoop te ontzeggen, dat er van een spoedig herstel der
Qi steden sprake kan zijn.
l. i De stelling van dit boek is, dat er in dit afschuwelijk Y
{ j proces niets accidenteels is. De vrede was de uit-
; drukking van den geest der kapitalistische klassen
i ; in Engeland en Frankrijk, belichaamd in staatslieden l
lt I die een overstelpend bewijs van goedkeuring ont- A
Ai vingen bij de verkiezingen. Het is een geval, oneindig
gj wreeder, van oneindig grooter omvang dan eenige
Q, i` gebeurtenis in de vroegere geschiedenis der wereld
li l en het vertoont, als veel gevallen op kleiner schaal
S vertoond hebben, de werking van de concurreerende
beweegkracht in het lmperialisme. Het kapitalisme
j ­· streeft niet naar produktie, maar naar profijt. Het
, heeft zich in deze regeling overreikt. De winsten,
j door zekere belangensteren te behalen, zullen enorm
L zijn, maar zij zullen voorbijgaand zijn. Een regeling,
die de produktieve capaciteit van het Vasteland ver-
l_ lf laagd heeft tot een fractie van wat ze eens was en
à al weer zou kunnen zijn, zal, als zij voortduurt, de ruïne
l J van Europa en van onze gemeenschappelijke bescha-
l, l ving met zich brengen.
Het inzicht in het motief leidt ons tot scepticisme
’ · betreffend de middelen van herstel. Eenige van de
pil verantwoordelijke personen zullen misschien voelen 4,
{ i dat zij te ver gegaan zijn: eenigen mogen terugschrik­ ’
ken voor de meer weerzinwekkende gevolgen. Om hun
recht te doen moeten wij opmerken, dat zij die den
l Duitschen wereldhandel bedoelden te nekken, niet
aan de millioenen ziekelijke en verhongerende kin-
l [· deren dachten, die getuigen van de kompleetheid
s
l
l ,
ll
li
tl . t