HomeHoe redden wij Europa?Pagina 143

JPEG (Deze pagina), 604.41 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

5 l E1 DE MANDATEN EN DE BOND. 133
n woestijn kruisen en hun bommen uitwerpen als zij
gl een troep Arabieren onder zich zien bewegen. Er zou
L veel geduld en takt voor noodig geweest zijn. Maar
d aannemend dat wij met volmaakte eerlijkheid gezegd
n hadden: ,,De winsten uit dit bedrijf, dat wij in Mo-
,_ soel wenschen te ondernemen, voortvloeiend, zullen
it alle in het land blijven. jaar op jaar zullen zij in een
ll fonds gestort worden dat geheel voor je welzijn zal
l_ gebruikt worden. Wij zullen er huizen mee bouwen
t_ om je ellendige hutten te vervangen. Wij zullen er
r_ onderwijzers voor je kinderen en geneesheeren voor
;_ je zieken mee betalen. je velden zullen geirrigeerd
n worden. Er zal zorggedragen worden voor verbetering
1, in je kudden en je graan. En daar het leven meer
C dan brood en vleesch is, willen wij ook iets meer
C doen. Wij zullen in Bagdad uit de winsten op de
n olie een groote Mohammedaansche Universiteit stich-
l_ ten. Wij zullen den roem van den tijd der Kaliefen
1,, terugbrengen, en de kultuur en de welvaart die van
lr Bagdad een van de groote hoofdsteden der beschaving
t maakte- De olie zullen wij tegen lagen prijs verkoo-
1; pen aan de wereld, waar er behoefte aan is. Onze
n technici zullen behoorlijke salarissen ontvangen.
u, Maar het heele profijt van de onderneming, nadat de
l_ interest betaald is op het geleend kapitaal, zal aan
de bevolking van Mesopotami√ę toebehooren. Verkies
r_ l je college, dat ons werk zal nagaan. Benoem je ac-
n countants om te zien, dat wij ons woord houden.
;_ Maar stoor ons niet in het verrichten van een groot
,_ i werk, voor jezelven, voor den lslam, voor de glorie V
;_ l van God en voor de geheele beschaving. William
__ . Penn maakte on_der een veel minder ontwikkelde be­
21 volking, een succes van een schema, dat er op het
Er V loog veel minder aantrekkelijk uitzag. Ik koester het
je geloof dat een groot man, een man van magnetischen 4