HomeHoe redden wij Europa?Pagina 141

JPEG (Deze pagina), 600.90 KB

TIFF (Deze pagina), 4.63 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

J lj DE MANDATEN EN DE BOND. 13l
[_ overig deel der menschheid de hulpmiddelen van dit
€ grondgebied te ontzeggen. Maar even duidelijk is het
Z] als wij van deze premisse uitgaan, dat de overwin~
S naar, die zichzelven een ,,mandaat°` voor dit gebied
l, toegekend heeft, zedelijk evenmin recht heeft het
I, produkt te monopolizeeren. Het is gemakkelijk te zeg-
il gen dat de olie naar een billijken percentage-grondslag
,, behoorde toegewezen te worden aan de verschillende
j volkeren, die er behoefte aan hebben. Dat beginsel
a echter kan moeilijk toegepast worden, tenzij het alge-
S meen gemaakt werd. Slechts als een Internationale
,] Commissie van den Volkenbond het recht had alle
5, voor uitvoer geschikte surplussen van de olievelden
D der wereld te controleeren, zou op billijke wijze een
€ systeem van distributie kunnen toegepast worden op
C de opbrengst van Mesopotamië. Zooals de zaken
U thans staan, is deze kwestie geregeld geworden door
een ruwe grijpmethode van de twee voornaamste
­ Europeesche overwinnaars.
Het is een feit, dat Mosoel onder de Geheime Ver~
E dragen aan Frankrijk toeviel. Hun keurig gekleurde
H kaarten toonden duidelijk, dat het in de Fransche
,t sfeer viel. Maar het waren onze, Engelsche, troepen
C die er zich meester van maakten en die het bezet
,_ ‘ houden, en ons Ministerie van Buitenlandsche Zaken
6 was in staat een concessie over te leggen, door de
,- Turken afgegeven op den vooravond van den oorlog.
tt _ Ook al zouden de Franschen er op aandringen dit
,t grondgebied in bezit te nemen, dan zou Engeland niet-
H temin alle olie blijven opeischen. Het resultaat, na
g warme en toornige debatten in de Fransche Kamer,
H i is dat ONS het grondgebied ten deel valt en 75 per-
l' *) Er is l'CdCl'l aan te HCTHCH dat Engeland CCD g`Cl1CiXT1COV&!'­
:1 j eenkomst met Frankrijk heeft om de petroleum van Roemenië {
zt g, in gelijke deelen tusschen beide naties te verdeelen.