HomeHoe redden wij Europa?Pagina 139

JPEG (Deze pagina), 604.80 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

Q U DE MANDATEN EN DE. BOND. l29
n terug. Feestvieringen en optochten, altijd met een
C godsdienstige beteekenis, hielden de menschen in
6 opgewekte stemming. Zij bouwden kerken van een
n edele architektuur en beoefenden klassieke kamer-
i­ muziek. Documenten toonen aan dat deze vaders, die
" aan de inboorlingen leerden een bloeiend landbou-
[1 wend leven op te bouwen en aan al hun werk het
H ritme van een blijden zang gaven, tot alle rassen be-
1 hoorden ­- Duitschers, Hollanders, leren en Polen,
lt zoowel als Spanjaarden en Italianen. Dit experiment
r bewijst ten minste dat een gemeenschappelijke op-
­ leiding ook een lnternationalen Civielen Dienst kan
g scheppen. Een dergelijk resultaat behoeft de krachten
E van een Volkerenbond niet te boven te gaan.
` De eerste stap behoorde de oprichting van scholen
i of colleges te zijn, begittigd door den Bond. Eén daar-
1 van behoorde gesticht te worden te Caïro voor Afri-
1 kaansche studies, een ander te Constantinopel voor
E de behoeften van het Oosten.
è Het onderwijzend personeel moet zelf internationaal
zijn, en behoort ervaren praktische administrateurs,
` zoowel als bekwame taal- en geschiedkundigcn,
E ekonomen en anthropologen in te sluiten, uit de
E Universiteiten van heel Europa en Amerika betrok-
ken. De studenten zouden jonge mannen en vrouwen
Z van alle naties zijn, die zich tot zulk een loopbaan
' aangetrokken voelen. Scandinaviërs, Duitschers, Ame-
' rikanen en Russen, zoowel als Engelschen en Fran-
' schen. Zij zouden eenige jaren samen doorbrengen in
' nauwe aanraking met het inheemsche leven van Caïro
l en Damascus. Zij zouden hun Arabisch kunnen
l leeren aan de oude Mohammedaansche Universiteit
van El Azhar, waar men de geloovigen uit heel Afrika,
r zwart, taankleurig en blank, hun ritmische gebeden _
kan hooren opzeggen. Zoo er slechts enkelen onder ‘
9
l