HomeHoe redden wij Europa?Pagina 138

JPEG (Deze pagina), 629.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

gft
r S ­
l ·( l
lj gj.; l28 HOE REDDEN WIJ EUROPA. D
ondernemingen van opvoedenden, administratieven
jj; ° of diplomatischen aard, in haar zendings - of andere
·^ werkzaamheden, gefaald haar nieuwelingen saam te
* smelten tot een solide phalanx. Haar mislukkingen
W; .‘,· en dwalingen zijn nooit te wijten geweest aan natio-
i` z I nalistische wrijvingen of onvereenigbaarheid van ras-
sen. Haar succes in het saamvatten van menschen
van alle nationaliteiten is toe te schrijven aan een
l stelsel van gezamenlijke opvoeding. ln haar scholen
xl '; en colleges schiep zij een jezuïtemgeest, die, met
al zijn gebreken en hoedanigheden, verving wat er
E particularistisch en provinciaal was in het oorspron-
' kelijlcnationaal karakter van zijn nieuwelingen. Vaag
g' »: en halt-vergeten in deze dagen is de geschiedenis van
l den ]ezuïten­Communistischen Staat in Paraguay.
, Weinigen onzer zullen er zich eenig verslag van her-
`i inneren *) behalve in de schertsende bladzijden van
`; Candida· Alle rnededeelingen echter werken samen
ï y, om ons te doen gelooven, dat gedurende anderhalve
l V eeuw de jezuïtenvaders het welzijn van een groote,
j__i Arnerikaansch-lndische bevolking bevorclerden met
; ,' een belangloosheid en een succes, eenig in de ge-
l schiedenis van den omgang van blanke met gekleurde
i menschen. Deze zachtzinnige en intelligente, maar in
{ .' geenen deele ondernemende, bevolking reageerde nooit
op den Europeeschen prikkel van winst voor indivi-
wg, dueelen arbeid. De jezuïten organizeerden haar voor
ly, socialen arbeid en al de rijkdommen van haar uitge-
strekte plantages waren in gemeenschappelijk bezit.
Met het beeld van een Heilige, met banieren en een
·,l koor aan het hoofd, ging elk dorp °s ochtends zin-
, t gende naar de velden en keerde °s avonds zingende
‘r; _` . . . . . .
· *) Zie het bizonder interessant verhaal in ,,A vamshed Arcacliaw,
Ii door R. B. Cunningham-Graham.
l
. l
I
l
lïl
z l

{xt
¥ j ”`”“~w`g _­èg gg ,