HomeHoe redden wij Europa?Pagina 137

JPEG (Deze pagina), 605.75 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

U l D DE MANDATEN EN DE. BOND. 127
T1 Niets minder dan deze oplossing kan een einde
!'·‘ ; maken aan den imperialistischen wedstrijd. Op geen
D l andere wijze kunnen wij hopen ons voor altijd los
C _ te maken van de traditie, dat een kolonie een land-
Tï goed en een bezitting is, die de een of andere blanke
ït natie of haar regeerende klasse voor eigen gebruik
er op na houdt, met uitsluiting van anderen. Het
l V behoeft niet gezegd te worden dat dit voorstel een
' Volkerenbond vooronderstelt, die voor zichzelven een
n l verzekerde positie van gezag gewonnen heeft. Boven-
7 l dien zou het slecht kunnen werken als de Bond niet
I; zijn democratische Vergadering had, waarin een waak-
t_ j zame oppositie het niet aan een nauwgezet onderzoek
6 liet ontbreken betrefiend de handelingen van zijn
it ambtenaren. l N ' ·
H Het zwaartepunt en de moeilijkheid van dit pro-
If bleem ligt in de vraag of een lnternationalen Civiele
E Dienst in `t leven geroepen kan worden. Elke natio~
p nale dienst heeft zijn eigen traditie, min of meer ge-
vormd door temperament, geschiedenis en opvoeding.
jl Een eerste gedachte is zich een lnternationalen Dienst
t voor te stellen als een korps dat noodzakelijkerwijze
tradities van persoonlijkheid of karakter zou missen.
) l Zouden de menschen van verschillendeinaties, die
:1 j hem vormden, er in slagen hun vele afwijkende op-
1 vattingen van gedrag, persoonlijke rechten en de positie
i_ van den inboorling te verzoenen, zoo dat zij een dienst
vormden in staat tot samenwerking, discipline en
éénheid? Als men de bestaande diensten in tropische
¤ landen dooreenmengde en op goed geluk nieuwe
" aspiranten recruteerde, zou het resultaat zeker chaos
ii zijn. De sleutel tot dit probleem ligt in de opvoeding.
- Er is een internationaal lichaam dat het opgelost
u heeft en dat is de Katholieke Kerk.
De Societeit van Jezus heeft nooit in al haar vele L