HomeHoe redden wij Europa?Pagina 136

JPEG (Deze pagina), 608.93 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

.f‘4?§ll
Ii ‘
126 HOE REDDEN WI] EUROPA. D i
aan allen, die ze noodig hadden, in verhoudingen
` vastgesteld door een permanenten Raad van het Ver- ;
Q? I bond. Geen dezer condities viel in den smaak van
i` de Gealliëerden. De macht van een kritische oppositie _
J; verdween in het uur van triomf, en de Mandaten
jr dienden slechts als een mom ter dekking van het
I feit van annexatie. ‘
i al Een Internationale Civiele dienst. ll
ll; A Zou een belangeloos bestuur van achterlijke volken j
if 4 verkregen kunnen worden onder deze voorwaarden? l
5 ', Waar een Civiele Dienst een sterke traditie van
E, ) plichts~ en eergevoel heeft, als hij in Britsch West~ l
Q ·` Afrika zeker had, zou dit niet onmogelijk zijn. De
Q schandalen van Airikaansche kolonisatie zijn nooit
Tj te wijten geweest aan de spontane ondeugden van
l 5 eenigen Civielen Dienst - den Britschen, Franschen of
l li Duitschen. Zij beginnen pas als de belanghebbende
3 , meeningen van den Europeeschenkolonist, den planter,
Y _’ den handelaar en den concessionaris machtiger geble-
I` `_ ken zijn dan de goede wil van den administrateur, hem
L il aan zich onderworpen en gecorrompeerd hebben. Het
l J. stoutmoedig denkbeeld dat de Britsche arbeidspartij l
l Q oorspronkelijk vooropstelde (om het later te wijzigen)
u_ l dat het direkt bestuur van tropisch Afrika toevertrouwd
{W zou worden aan den Volkerenbond, is door den man l
van de wereld veel te oppervlakkig van de hand ge-
" wezen als utopisch.
ll J concurreerende prijzen verkocht worden. De petroleum van
"« Mcsopotarnlë gaat VOOY drie CICCICH naar Bl°itSChC CH VOOI
,* deel·naar Fransche belangensferen. De mandaten voor deze
k terreinen werden' door de Gealhëerden aan zichzelven toege-
4 j wezen, de bepalingen van het Charter ontworpen, en de ver-
deeling dCI` natuurlijke produkten vastgesteld, ZOl"ldCl'VOO1'g€V€I`l
ll zelfs dat het Verbond er in gekend behoorde te worden.
l
l
A l
F
j »
zal
jrg! ·
Mx W j l W____ g__gg jmp .=