HomeHoe redden wij Europa?Pagina 135

JPEG (Deze pagina), 609.30 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

U DE. MANDATEN EN DE BOND. 125
. Duitsche koloniën onder den Volkerenbond zou ge-
l steld worden. Wij hoopten op die wijze de Belgische,
j de Portugeesche en de Fransche koloniën, die, van
l het standpunt van den inboorling, veel slechter be-
l stuurd werden dan de Duitsche bezittingen, onder
supervisie van den Bond te plaatsen. Dit zou ook een
; eind gemaakt hebben aan onze Engelsche politiek
van recenten datum, die ons een monopolie in de
rr tropische plantaardige oliën gebracht heeft en aan
e de hatelijke Fransche plannen tot militaire conscriptie _
­ g van de inboorlingen. Het was eveneens deel van ons
ri l plan dat de gernandateerde streken onderworpen
e j zouden zijn aan diepgaande en herhaalde inspectie
1 van ambtenaren van den Bond.
1 Belangrijker echter zelfs dan deze details, was ons
2 voorstel, dat de Volkerenbond, boven alles, een eko-
1 l nomische instelling zou zijn. Wij stelden voor in
1 a vredestijd, ten behoeve van heel de wereld, de ruwe
L l materialen te apportionneeren, zooals de Gealliëerclen
1 dit begonnen waren gedurende den oorlog Als de
1 kolen, het ijzer, de petroleum, het katoen, de wol, de
2 phosphaten en het graan onder internationale controle
­ verdeeld waren geworden vanaf den eersten dag van
I den wapenstilstand, dan zou het Vasteland aan het
: gebrek ontsnapt zijn dat thans haar beschaving ten
2 l doode schijnt te doemen. De Bond zou geregeerd
- A hebben door het beschikken over deze noodzakelijke
r dingen en geen probleem zou zich voorgedaan hebben
r wat betreft de petroleum van Mosoel ol de phosphaten
7 van Naoeroe. Zij zouden uitgedeeld geworden zijn
` *) Het produkt van de Tijkc phosphaatlagen van Naoeroe, CCD
L vroegere Duitsche bezitting in den stillen Oceaan. zal verdeeld
‘ worden tusschen de Britsche, Australische en Nieuw·Zeeland
, markten Als er eenig surplus van deze onschatbare mestsoort
, overblijft dan mag het aan het overig deel der wereld tegen