HomeHoe redden wij Europa?Pagina 134

JPEG (Deze pagina), 552.87 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

fïïii
[ »
·,«" I
jg l
li `
· j
j HOOFDSTUK V.
{ DE MANDATEN EN DE BOND. §
i l De geschiedenis van die eigenaardige vinding der
gr l ,,l/landaten" door den Volkerenbond gegeven aan de
¤ï overwinnaars voor het bestuur der veroverde land- I
ä ,· streken overzee, illustreert tegelijkertijd de kracht en l
` de zwakheid van idealistische bewegingen in de r
­i' wereld van heden. De weerzin, dien alle socialisten k
en sommige liberalen voelden bij de gedachte ,,een
bevrijdingsoorlogn te voeren voor de gebruikelijke
Tl L veroveringsdoeleinden was niet geheel zonder invloed l
i YI op de Gealliëerde Regeeringen. De drang naar een
i ë vrede gebazeerd op de Stockholm formules was sterk
I nl tijdens de donkere maanden van l9l7. Wij wisten
¥~ , bovendien, dat onze acquisitieve tendenzen met geen
i g gunstig oog beschouwd werden in Amerika. Het volume
Ii dezer kritiek was groot genoeg om er onze regeer-
l M ders van bewust te maken dat het verstandig zou zijn
l den schijn van annexatie te vermijden. Het was te zwak
l` ·f om hen te doen afzien van de werkelijkheid. De idee
il ¤· ,,l/landatenn paste wonderwel in de heerschende ide-
l _‘ ologie van het lmperialisme. Wij, Engelschen, betuigen
’· altijd dat wij het grondgebied, waarvan wij ons meester
.j maken, slechts aan ons houden als een van hooger
‘«l hand ons toevertrouwd pand. Groote zorg werd echter
' { gedragen, dat in de bepalingen elk detail zou ontbreken
lj dat tot een eerlijke interpretatie van de idee kon
I j leiden. Zoo had de Britsche Arbeidspartij voorgesteld
;` dat heel tropisch Afrika en niet alleen de vroegere
I
l
Y
cil
ll
ill
le" `_w_ ;__~W g¥ «